Guía de tramitación hereditaria de produtos ABANCA

Desde ABANCA somos conscientes das dificultades que supón a tramitación dunha herdanza. Por iso, na medida do posible, tanto desde a oficina como desde os nosos servizos centrais, queremos facilitarche ao máximo todos os trámites.

Para que coñezas con claridade o proceso, facilitámosche a seguinte guía onde, dun modo xeral, detallámosche en que consiste, aínda que has de ter en conta que ao tratarse dunha guía xenérica poida que o teu caso particular requira doutros trámites adicionais.

Se queres, podes saber máis aquí sobre a documentación que debes presentar, ademais da que che indicamos nesta guía, ou descargar unha versión para imprimir desta guía.

1. Debedes informarnos do falecemento

Unha vez que nos informedes do falecemento, poñerémonos en marcha para iniciar todos os trámites necesarios. Ten en conta que só podemos facilitar información das posicións do falecido a quen acrediten ser herdeiros ou outras persoas facultadas para iso.

2. Precisamos que nos acheguedes a seguinte documentación

 • Certificado de defunción.
 • Certificado de últimas vontades.
 • Testamento ou declaración de herdeiros.
 • Escritura de adxudicación da herdanza (se houbese).
 • Poderes (cando algún herdeiro estea representado).
 • Escritura pública de renuncia, no caso de que algún herdeiro non acepte a herdanza.

Se o falecido tiña contratado plans de pensións, seguros de vida ou préstamos hipotecarios, a maiores desa documentación, será necesario presentar a que che indicamos aquí.

A partir dese momento, os nosos servizos xurídicos determinarán a quen procede facilitar a información e entregar os certificados de posicións bancarias necesarios para continuar a tramitación. A tramitación hereditaria ten custo.

3. Explicámosvos as accións que realizaremos con cada un dos produtos do falecido

Coa finalidade de salvagardar os intereses de todos os herdeiros e cumprir coa normativa fiscal, ABANCA dará de baixa aos autorizados de contas, no caso de que fosen de titularidade única e bloqueará os saldos, produtos e medios de pago do falecido: banca electrónica, tarxetas financeiras, cartillas, telepeaxes, etc. Ademais, detallámosche outras accións que realizaremos respecto doutros produtos:

 • Contas, todas as contas funcionan do mesmo xeito polo que podes consultalo aquí.
 • Recibos e domiciliacións, podes consultar a información nesta página.
 • Pensión e outros ingresos do falecido, podes saber máis aquí.
 • Empréstito persoal/avalista, toda a información no Préstamo 24h.
 • Empréstito hipotecario/avalista, consulta máis información na sección de axuda sobre hipotecas.
 • Seguros de vida e outros seguros, podes saber máis aquí.
 • Plans de pensións, toda a información nesta sección.
 • Fondos de investimento e valores, podes saber máis aquí.
 • Bens inmobles con hipoteca, máis información na sección de axuda sobre hipotecas.
 • Produtos xestionados por un terceiro, todos funcionan do mesmo xeito así que podes informarte, por exemplo, na sección de plans.

4. Facémosvos entrega dos certificados

Necesitaredes estes certificados para liquidar correctamente o imposto de sucesións e doazóns e para coñecer todas as posicións que o falecido tiña connosco. Entregarémosvolos na vosa oficina habitual, ou na máis próxima ao voso domicilio.

5. Para poder continuar, necesitamos que todos os herdeiros acheguedes xustificante do pagamento do imposto de sucesións e doazóns (modelo 650)

Este requisito é unha obriga para todos os herdeiros do falecido, con independencia de que a liquidación resulte a pagar ou non ou das exencións persoais que se poidan aplicar.

 • Onde tendes que presentar o imposto? Na oficina liquidadora da Comunidade Autónoma onde o falecido tiña a residencia habitual. En pequenas poboacións a oficina liquidadora está no rexistro da propiedade.
 • De canto tempo dispoñedes para presentar o imposto? En período voluntario, o prazo de presentación é de 6 meses desde o día en que se produza o falecemento ou desde aquel en que adquira firmeza a declaración xudicial de falecemento.

Unha vez paguedes o imposto, teredes que presentarnos a documentación acreditativa, pola contra, e en cumprimento da normativa fiscal, non poderemos continuar cos seguintes pasos.

6. Antes de finalizar, é necesario recoller a firma de todos os herdeiros para poder repartir a herdanza

Unha vez verifiquemos que toda a documentación está correcta, contactaremos convosco para poñer á vosa disposición os distintos produtos do falecido.

Agás nos casos nos que exista un reparto ou adxudicación concreta, os bens do falecido conforman unha masa indivisa e, xa que logo, cada un dos herdeiros NON herda unha parte concreta de cada un dos bens que a integran, senón que TODOS son propietarios de TODA a herdanza conxuntamente considerada. Polo tanto, de non haber reparto, a todos corresponderavos decidir o destino de cada un dos bens do falecido (cancelar contas, dispoñer de saldo, cambiar titularidade…). Isto significa que, salvo excepcións, para dispoñer ou exercer calquera outro dereito sobre un ben da herdanza, será imprescindible a SINATURA DE TODOS OS HERDEIROS, ABANCA fará efectiva a disposición de saldos, cambios de titularidade e/ou cancelacións que os herdeiros conxuntamente nos solicitedes.

Se no testamento se establecen legados, salvo que se inclúa a facultade para tomar posesión do mesmo, serán os herdeiros (ou o contador-partidor, se o hai e foi requirido) quen haberán de dispoñer dos bens legados e realizar a súa entrega ao legatario e, de non facelo, será o legatario o que deberá de solicitarlles a entrega.

En caso de que a persoa falecida tivese fondos de investimento, plans de pensións ou seguros, realizaremos as xestións coas xestoras ou aseguradoras para as partillas ou o pagamento. ABANCA comprométese a entregarlles a estas empresas a documentación que nos facilitaches. Ademais, trataremos de que respondan no prazo máis breve posible, pero debes ter en conta que a tramitación deste tipo de produtos pode delongarse no tempo en comparación con outros onde non intervén un terceiro. En todo caso, mantenrémosvos informados do estado da tramitación.

No caso de que os herdeiros non poidan acudir conxuntamente a asinar a unha mesma oficina, poderán outorgar un poder notarial a favor doutras persoas para que o represente ou, desde ABANCA, facilitamos, a posibilidade de que acudades a distintas oficinas.