Máis información

Promoción Black Friday

A presente Promoción, organizada por ABANCA Corporación Bancaria S.A. (en diante, “ABANCA”) rexirase pola seguintes Bases.

1. Participantes da Promoción.

Poderán participar na presente promoción (en diante, “a Promoción”) todos os clientes de ABANCA maiores de idade que sendo titulares dunha tarxeta de ABANCA;

  • Realicen unha operación de “APPLAZAME” ou “APLAZA as túas compras” Applázame é o servizo que che permite pagar a plazos as túas compras con tarxetas de crédito ABANCA, tanto si as fixeches nun establecemento físico como se as compraches por internet)

Quedan expresamente excluidas as seguintes operacións:

  • Aquelas operacións consideradas fraudulentas.
  • Devolucións, anulacións e amortizacións anticipadas realizadas coa tarxeta.
  • As retiradas de efectivo e traspasos en caixeiros/oficinas.
  • As operacións que non se recibiran nos nosos sistemas á data de extracción dos datos para o sorteo.

Así mesmo, deberán cumprir as seguintes condicións:

  • Que no momento da entrega do premio a Tarxeta no se encontre bloqueada, caducada ou dada de baixa.
  • Que o cliente non esté en situación de morosidade ou impago en ABANCA.

En diante, os clientes que cumpran os requisitos e formen parte desta Promoción denominaránse “o/os Participante/s”.

2. Prazo da Promoción.

A Promoción terá lugar desde o día 24 de novembro de 2017 ás 00:00 ata o 27 de novembro de 2017 ás 23:59.

3. Funcionamiento da Promoción.

A presente Promoción levaráse a cabo baixo a modalidade de sorteo aleatorio gratuito, e celebrarase o 30 de novembro entre os Participantes que cumpliran o disposto nas presentes Bases, en particular o disposto na Base Primeira.

O sorteo realizarase mediante proceso informático no cal, de forma aleatoria, se seleccionan cincuenta (50) Participantes e vinte (20) reservas.

Os primeiros cincuenta (50) seleccionados do sorteo serán os Participantes premiados e os vinte (20) restantes pasarán a formar parte, por orden de extracción, da lista de reservas. Os Participantes seleccionados como reserva, por orden de extracción, sustituirán ao premiado no sorteo, para o caso de identificación incompleta ou incorrecta, non aceptación ou incumprimento por parte do Participante inicialmente agraciado dos requisitos exixidos nas presentes bases.

Otorgarase unha participación por cada operación de “APPLAZAME” ou “APLAZA as túas compras” que se realice durante o período promocional.

Cada Participante poderá ser únicamente gañador dun premio

4. Premios.

Haberá un total de 50 premios de 50€ en efectivo que se ingresarán na tarxeta coa que se realice a operación “APPLAZAME” ou “APLAZA as tús compras”. A entrega do premio está suxeta á lexislación vixente IRPF

5. Comunicación.

ABANCA comunicará o resultado do concurso ao Participante premiado a través dos datos cos que conta ABANCA.

6. Entrega de Premios.

ABANCA comunicará a través dos medios dos que dispoña ao participante gañador, o premio obtido e o procedemento para formalizar a entrega do premio.

O premiado disporá dun plazo de 5 (cinco) días desde a notificación da súa condición de premiado para aceptar de forma expresa a aceptación do premio, momento no cal se informará do procedemento para formalizar a entrega do Premio.

Transcurrido dito prazo sen que o Participante premiado procedese a facerse cargo e aceptar o premio correspondente, conforme ao disposto na presente Base, éste perderá os seus dereitos, asignándose o premio ao Participante reserva correspondente.

7. Impostos Legais.

De acuerdo con la normativa vigente, la entrega del premio por parte de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. constituye una retribución en especie sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de su perceptor, retribución sometida, en su caso, a la correspondiente obligación de ingreso a cuenta por parte del pagador, de acuerdo con lo establecido por el artículo 75 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

Corresponderá a ABANCA Corporación Bancaria, S.A. la práctica del ingreso a cuenta aplicable, en su caso, cuya cuantía será asumida por ABANCA Corporación Bancaria, S.A. como mayor importe de la retribución pactada.

8. Protección de Datos de Carácter Persoal.

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informarase aos Participantes de que os datos de carácter persoal dos que ABANCA dispoña con motivo das relacións contractuais que aqueles concertasen ou concerten con ABANCA, y calquera dos outros datos que, no seu caso, se recaben ou xeren con motivo da participación na Promoción, serán incorporados aos ficheiros de ABANCA para que esta entidade poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, de todos os referidos datos aos efectos de: a) xestionar e tramitar a participación na Promoción, o que incluirá, con carácter enunciativo: (1) a realización da Promoción conforme ao previsto nas presentes Bases; (2) a comunicación do resultado dos sorteos; e (3) no seu caso, a xestión e tramitación da entrega dos premios correspondentes; b) xestionar, tramitar e realizar todas aquelas actividades descritas nas presentes Bases e as demais actividades relacionadas coa Promoción; c) xestionar, tramitar e controlar as relacións xurídicas que, como consecuencia da participación na Promoción, da realización de calquera das actividades descritas nas presentes Bases e das demais actividades relacionadas coa Promoción, se establezan entre ABANCA e cada un dos Participantes.

Os Participantes, no caso de resultar gañadores, autorizan a ABANCA para que poida publicar os seus nomes e apelidos, así como as súas imaxes, tanto nas páxinas web das que dispoña ABANCA como nos medios de comunicación que ésta considere oportuno, a cuxos efectos os Participantes prestan o seu consentimento á cesión dos seus datos e imaxes que ditas publicacións poidan comportar.

Os Participantes poderán exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos, de conformidade co establecido coa lexislación vixente, dirixíndose por escrito ao Servizo de Atención ao Cliente de ABANCA en R/San Andrés nº 135-137, planta baixa, C.P. 15003 A Coruña.

Os Participantes prestan o seu expreso consentimento ao réxime aquí descrito relativo ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, declaran ser exactos e veraces os datos que faciliten e obríganse a comunicar a ABANCA calquer modificación ou variación que se produza nos mesmos.

9 Aceptación das Bases.

A simple participación nesta Promoción supon a aceptación plena e incondicional destas Bases, a suxección á normativa fiscal que resulte de obrigatoria aplicación, así como asumisión expresa ás decisións interpretativas que das mesmas realice ABANCA en canto á resolución de calquera cuestión derivada do sorteo.