Menu

Iraunkortasunari buruzko informazioa Alpha Responsable Zorroa

Laburpena

Alpha Responsable Zorroa ingurumen-ezaugarriak eta ezaugarri sozialak sustatzen dituen finantza-produktua da, baina ez du inbertsio jasangarriko helbururik, eta, beraz, ez dago gutxieneko ehuneko bat inbertsio jasangarrietan inbertitzeko konpromisorik.

Helburu nagusia Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) era globalean lortzen eta klimaren aldaketaren aurkako borrokan laguntzea da.

Gainera, produktuak bere inbertsioek eragin ditzaketen jasangarritasun-faktoreei buruzko gorabehera kaltegarri nagusiak hartzen ditu kontuan.

Zorroak inbertsio kolektiboko erakundeen (IKE) bitartez inbertitzen du.

Zorroaren ingurumen- eta gizarte-ezaugarriak sustatzeko, zenbait irizpide baloratzen dira, hala nola IKEaren kategorizazioa Dibulgazio Erregelamenduari (SFDR) jarraituz, sozietate kudeatzaileak Nazio Batuen Inbertsio Arduratsuaren Printzipioen (UNPRI) sinatzaile izatea, edo Nazio Batuen GJHei egiten zaien ekarpena edo inbertsioen karbono-aztarna, ingurumenaren, gizartearen eta gobernantzaren arriskua eta eragina neurtzen duten zenbait jasangarritasun-adierazle espezifiko. Irizpide horiek baloratu egiten dira, bai aldez aurretik, IKE jakin bat hautatzean, bai modu jarraituan, IKE horretan inbertitu ondoren.

Zorroaren % 50, gutxienez, “ingurumen- edo gizarte-ezaugarrietara egokitutako” inbertsio fisikoak dira; gainerako % 50, berriz, zorroaren jasangarritasun-profilari kalterik egiten ez dioten “beste inbertsio” fisiko batzuk.

Kudeaketarako, batez ere kanpoko informazio-iturriak erabiltzen dira, hala nola jasangarritasun-datuen hornitzaileak eta sozietate kudeatzaileek emandako informazioa.

Ingurumenari, gizarteari eta gobernantzari buruzko informazioaren hornitzaile batzuek (ASG) kasu jakin batzuetan zenbatetsitako datuak eman ditzaketen arren, horrek ez du mugatzen eta ez du eraginik zorroaren ezaugarrien sustapenean.

ABANCAk akziodun gisa epe luzera duen inplikazio-politika ez da aplikatzen inbertsioa IKE bitartez egiten denean, Alpha Responsable zorroaren kasuan bezala. Hala ere, talde kudeatzaileak elkarrizketa aktiboa du inbertitzen duen IKEen sozietate kudeatzaileekin.

Zorroak ez du erreferentziazko indizerik izendatu.

Inbertsio jasangarriko helbururik gabe

Finantza-produktu horrek ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu, baina helburua ez da inbertsio iraunkorra.

Finantza-produktuaren ingurumen- edo gizarte-ezaugarriak

Zorroak ingurumen- eta gizarte-ezaugarriak sustatzen ditu. Bereziki, Nazio Batuen GJHak era globalean lortzen eta klimaren aldaketaren aurka borrokatzen lagundu nahi du.

Inbertsio-estrategia

Zorroak IKEen bitartez soilik inbertitzen du.

Zorroa kudeatzeko, “Alpha 360 eredua” izeneko inbertsio-estrategia jarraitzen da. Bertan, IKE onenetako batzuk hautatzen dira, bai nazioarteko kudeatzaileenak, bai ABANCA markarenak, merkatua modu sendoan gainditzeko helburuarekin. Zorroak IKEetako inbertsioak eta hainbat bokazio inbertitzaile, geografiko eta tematiko konbinatzen ditu, berrikuntza, demografia eta jasangarritasuna bezalako megajoeretan inbertitzeko ikuspegiarekin. Helburua, epe ertain eta luzera errentagarritasun positiboa lortzea da, modu arduratsuan inbertituz eta ingurumenari eta gizarteari ekarpen positiboa eginez.

Inbertsioen proportzioa

Halaber, zorrorako aurreikusitako aktiboen esleipena hau da:

  • % 50 ingurumen- edo gizarte-ezaugarrietara egokitutako inbertsio elektrikoetan, eta, zehazki, "Beste ingurumen- edo gizarte-ezaugarri batzuk" kategoriaren barruan; eta
  • % 50 “beste batzuetan”.

Esposizio guztiak zeharkakoak dira beti, zorroak ez baitu zuzenean konpainietan, jaulkitzaileetan eta abarretan inbertitzen, IKEen bitartez baizik.

Ingurumen- edo gizarte-ezaugarrien jarraipena

Zorroak sustatutako ingurumen- eta gizarte-ezaugarrien jarraipena jasangarritasun-adierazle hauen etengabeko berrikuspenaren bitartez egiten da:

  • ASG arriskua;
  • Eragina ASG faktoreetan;
  • Eragina GJHetan; eta
  • CO2 isurien neurketa.

Ingurumen- edo gizarte-ezaugarrien metodoak

Zorroaren ingurumen- eta gizarte-ezaugarrien sustapena neurtzeko, irizpide hauek erabiltzen dira:

  • SFDRk 8. edo 9. artikulu gisa sailkatutako IKEak hautatzen dira.

  • Inbertsioa jasotzen duten IKEen sozietate kudeatzaile guztiek Nazio Batuen Inbertsio Arduratsuaren Printzipioei (UNPRI) atxikita egon behar dute.

  • Gutxieneko atalaseak edo puntuazioak ezarri dira adierazitako jasangarritasun-adierazle bakoitzerako (ASG arriskua, ASG faktoreetan duen eragina, GJHetan duen eragina eta CO2 isurien neurketa). Beraz, ez da inbertituko zehaztutako gutxieneko atalaseen azpitik dagoen balioespena edo kontrola duen IKE batean.

  • Inbertsioen jasangarritasun-faktoreei buruzko gorabehera kaltegarri nagusiak kontuan hartzen dituzten IKEetan inbertitzen da gehienbat.

Aurreko irizpide horiek guztiak lotesleak dira ABANCAren kudeaketa-taldearentzat.

Datuen iturriak eta tratamendua

Zorroa kudeatzeko eta haren ingurumen- eta gizarte-ezaugarriak sustatzeko, hainbat datu-hornitzaile erabiltzen dira, hala nola Clarity AI, MorningStar eta Bloomberg. Gainera, informazioa sozietate kudeatzaileetatik lortzen da zuzenean, arreta egokiko galdetegien eta EET (European ESG Template) plantillaren bitartez.

Informazio-iturri desberdinetatik jasotako datuak alderatuz, datuen kalitatea eta ABANCAk informazio nahikoa duela bermatzen da.

Gainera, ABANCAk elkarrizketa-ekintza espezifikoak egiten ditu sozietate kudeatzaileekin. Horien helburua, besteak beste, hornitzaileek eta kudeatzaileak berak emandako informazioa kontrastatzea eta, beharrezkotzat jotzen denean, informazio gehigarria lortzea da.

Iturrietatik jasotako informazioa ABANCAk aztertzen du, bai zorroa osatzen duten IKEak hautatu aurretik, bai modu jarraituan.

Erabilitako datu gehienak kanpoko hornitzaileek ematen dituztenez, ABANCAk ezin du jakin zenbatespen bitartez lortutako datuen proportzioa.

Metodoen eta datuen mugak

ABANCAk badaki jasangarritasunari buruzko datuen hornitzaile batzuek, emandako informazioa eta ratingak edo puntuazioak estimazioetan oinarritzen dituztela.

Hala ere, informazioa ez da soilik datu-hornitzaileetatik lortzen, zuzenean sozietate kudeatzaileetatik ere lortzen da. Gainera, iturriek emandako datuen arteko konparazioak egiten dira, eta elkarrizketa aktiboko jarduketak egiten dira sozietate kudeatzaileekin.

Beraz, ABANCAk uste du horrek ez duela mugarik ezartzen eta ez duela eraginik zorroaren ingurumen- eta gizarte-ezaugarriak sustatzeko moduan.

Gaur egungo mugen arrazoia, merkatuan jasangarritasunarekin zerikusia duten zenbait gairi buruzko informaziorik ez dagoela da, izan ere, gaur egun jasangarritasunari buruzko informazioa ematera behartuta ez dauden konpainia asko daude.

Behar bezalako arreta

Arestian aipatutako neurriez gain, zorroak azpiko inbertsioek eragin ditzaketen jasangarritasun-faktoreen gaineko gorabehera nagusiak hartzen ditu kontuan. Gainera, inbertitzen den enpresek gobernantza oneko jardunbideak jarraitzen dituztela ebaluatzen du.

Inplikazio-politikak

ABANCAk, inbertitzen duen kotizatutako konpainietan akziodun gisa behar bezala inplikatuko dela bermatzeko beharrezkoak diren printzipio orokorrak eta irizpideak ezartzeko Inplikazio-Politika du. Hala ere, politika hori konpainietan zuzenean inbertitzen denean baino ez da aplikatuko, eta ez inbertsioa IKEen bitartez egiten denean, zorroak egiten duen bezala.

Aurrekoa kaltetu gabe, ABANCAko kudeaketa-taldeak elkarrizketa aktiboko barne-prozedurak ezarri ditu sozietate kudeatzaileekin, batetik, eskura dagoen informazioa kontrastatzeko eta datu gehigarriak eskatzeko, eta, bestetik, IKEaren jasangarritasun-estrategiari buruzko zenbait gai eztabaidatu ahal izateko.

Izendatutako erreferentziazko indizea

Zorroak ez du erreferentziazko indizerik izendatu.

Información sobre principales incidencias adversas

Declaración relativa a las principales incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad

ABANCA tendrá en cuenta las principales incidencias adversas que las decisiones de inversión puedan tener sobre los factores de sostenibilidad, a nivel entidad y, por tanto, de forma agregada para todas las carteras gestionadas por ABANCA. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Accede al documento completo

No consideración de las incidencias adversas de las decisiones de inversión y del asesoramiento en materia de inversión

ABANCA, cuando preste el servicio de asesoramiento en materia de inversión, no tendrá en consideración las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que, como asesor financiero, no dispone de una política de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas. Por su parte, ABANCA Vida y Pensiones y ABANCA Mediación tampoco tendrán en consideración las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que no disponen de una política de diligencia debida en relación con dichas incidencias.