Iragarki-taula

Iragarki-taula honetan tarifei, kontratuei eta nahitaez argitaratu beharreko gainerako dokumentazioari buruzko informazioa jasotzen dugu.

Tarifak eta prezioak

Tarifak

ABANCAren bulego guztietan kontsulta ditzakezu tarifa osoak.

Zero Komisio Programa

Zero Komisio Programaren betekizun eta onurei buruzko informazio garrantzitsua aurki dezakezu hurrengo atalean:

Dibisa-trukea

Zure eskura izango dituzu: Truke-tasak, erosketa-minimoak eta salmenta-maximoak edo, hala badagokio, tasa bakarrak. Baita dibisak edo atzerriko billeteak eurotan salerosteko eragiketei aplikatuko zaizkien komisioak eta gastuak ere, horien zenbatekoa 3.000 eurotik gorakoa ez denean.

Nork babesten nau?

Bezeroentzako arreta-zerbitzua

Edozein iradokizun, zalantza edo kontsulta egiteko, ABANCA-ren bezeroentzako arreta-zerbitzura jo dezakezu.

PSD2

Eskuragarri duzu ordainketak egitean kontsumitzaileek dituzten eskubideei buruzko gidaliburu elektronikoa, PSD2 Ordainketa Zerbitzuei buruzko Zuzentarauaren 106.1 artikuluan aurreikusitakoa eta, era berean, ordainketa-zerbitzuei aplikatu beharreko informazio-baldintzen eta -eskakizunen gardentasunari buruzko ECE/1263/2019 Aginduaren hirugarren xedapen gehigarriarekin bat etortzen dena.

Bankuaren gardentasuna eta bezeroaren babesa

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.k garatutako bankuko eta balore-merkatuko eragiketek, gardentasunaren eta bezeroen babesaren arloan, honako arau hauek dituzte:

 • ** Urtarrilaren 20ko 1/2017 Errege Lege Dekretua **, zoru-klausulen arloan kontsumitzaileak babesteko premiazko neurriei buruzkoa.

 • ECC/2316/2015 Agindua, finantza-produktuen inguruko informazio- eta sailkapen-betebeharrei buruzkoa.

 • [524/2013] EB Europako Erregelamendua, Internet bidez egindako eragiketen inguruko auziak ebazteari buruzkoa.

 • Espainiako Bankuko 5/2012 Zirkularra, kreditu-erakundeei eta ordainketa-zerbitzuen hornitzaileei, banku-zerbitzuen gardentasunari eta maileguak emateko erantzukizunari buruzkoa.

 • EHA/2899/2011 Agindua, gardentasunari eta banku-zerbitzuen bezeroari babesa emateari buruzkoa.

 • 16/2011 Legea kontsumorako kreditu-kontratuei buruzkoa.

 • Abenduaren 26ko ECE/1263/2019 Agindua, ordainketa-zerbitzuei aplikatzekoak zaizkien baldintzen eta informazio-betekizunen gardentasunari buruzkoa.

 • EHA 1717/2010 Agindua, inbertsioko zerbitzu eta produktuen publizitatea erregulatu eta kontrolatzeari buruzkoa.

 • EHA/1718/2010 Agindua, banku-produktu eta zerbitzuen publizitatea erregulatu eta kontrolatzeari buruzkoa.

 • EHA/1665/2010 Agindua, inbertsio zerbitzuetako enpresen eta inbertsio zerbitzuak ematen dituzten gainerako erakundeen tarifa eta kontratu ereduen arloko araubide juridikoari buruzko 217/2008 Errege Dekretuaren 71. eta 76. artikuluak garatzen dituena.

 • 19/2018 Errege Lege Dekretua,Ordainketa Zerbitzuei eta Finantza Arloko Presako beste Neurri batzuei buruzkoa.

 • 217/2008 Errege Dekretua, inbertsio zerbitzuetako enpresen eta inbertsio zerbitzuak ematen dituzten gainerako erakundeen araubide juridikoari buruzkoa. Horrenbestez, Inbertsio kolektiboko erakundeei buruzko 35/2003 Legearen Erregelamendua, 1309/2005 Errege Dekretuak onartutakoa, zati batean aldatzen da.

 • Espainiako Bankuko ekainaren 26ko 4/2020 Zirkularra, banku-produktu eta -zerbitzuen publizitateari buruzkoa.

Jardunbide egokien kodea

ABANCA Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermedun zorrak modu bideragarrian berregituratzeko Jardunbide Egokien Kodeari atxikita dago. Kode hori 6/2012 Errege Lege Dekretuak arautze du,eta 1/2013 Legeak eta 1/2015 Errege Lege Dekretuak aldatzen dute.

Errege Lege-Dekretu horretan aurreikusitako neurriak (hipoteka-zorra berregituratzea, kitatzea eta ordainean ematea) ohiko etxebizitzaren gainean eratutako higiezinen hipotekarekin bermatutako mailegu edo kreditu kontratuei aplikatuko zaizkie, baldin eta haien zorduna edo abal-emaile hipotekarioa bazterkeria-egoeran badago, arauan adierazitako baldintzetan.

Baldintzak betetzen dituen zordunak hipoteka-zorraren berregituraketa eskatu eta lortu ahal izango du epe ertain edo luzera. Eskaera egin ondoren, ABANCAk berregituraketa-plan bat eskainiko dio zordunari, edo plan horren bideraezintasunaz ohartaraziko dio. Hala badagokio, neurri osagarriak eskatzeko aukera adieraziko dio (kitatzea eta ordainean ematea).

Zordunak berregituraketa-planaren proposamena ere aurkeztu ahal izango du, eta ABANCAk aztertuko du. Berregituraketa bideragarria ez denean, zordunak Jardunbide Egokien Kodean aurreikusitako neurri osagarriak eta ordezkoak eskatu ahal izango ditu.

Lagungarri izan dakizukeela uste baduzu, kontsulta itzazu Jardunbide Egokien Kodearen xehetasun guztiak.

Gordailuak Bermatzeko Funtsa

ABANCAko gordailuak Kreditu-erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsak (FDG-k) bermatzen ditu. FGD-k Madrilen du egoitza (Jose Ortega y Gasset kalea 22, 5. solairua, 28006). Telefono-zenbakia: +34 91 431 66 45, faxa: +34 91 575 57 28, helbide elektronikoa: fogade@fgd.es.

Estalduraren muga 100.000 eurokoa da gordailugile eta kreditu-erakunde bakoitzeko. Gordailua beste moneta batean badago, zenbateko horren baliokidea izango da muga, bermea betearazteko arrazoiren bat gertatzen den eguneko kanbio-tasak aplikatuta, edo aurreko egun baliodunekoak, jaieguna denean.

ABANCAn gordailu gehiago badituzu, guztiak batzen dira eta batura horrek 100.000 euroko muga du. Adibidez, 90.000 euroko aurrezki-kontu bat eta 20.000 euroko kontu korronte bat izango bazenitu, 100.000 euro baino ez litzaizkizuke itzuliko.

Beste pertsona batzuekin partaidetza-kontu bat baduzu, 100.000 euroko muga gordailuzain bakoitzari aplikatzen zaio. Aldiz, izaera juridikorik gabeko antzeko sozietate, elkarte edo elkarte bateko bazkide edo kide gisa egiten dituzun gordailuen kasuan, gordailuzain bakar bat egongo balitz bezala batzen eta tratatzen da dirua, muga kalkulatzeko.

Gordailuetarako bermatutako zenbatekoaz gain, ABANCAn gordailututako baloreek edo finantza-tresnek berme independentea dute, eta berme horren zenbatekoa 100.000 eurokoa da gehienez ere.

ABANCAren gordailuen estalduraren inguruko informazio osoa kontsultatu nahi baduzu, dokumentu honetan egin dezakezu.

ABANCArekiko zorrik baduzu, bermea betearazteko arrazoiren bat gertatzen den eguna baino lehenago edo egun berean eska daitezkeenak, eta hori debekatzen duen legezko xedapenik ez badago, zor horiek kontuan hartuko dira zenbateko itzulgarria kalkulatzeko

Kreditu-erakundearen konkurtsoaren kasuan, diru-itzultzea lehen 20 egun baliodunen barruan egin behar da, 2018ko abenduaren 31ra arte; epea 15 egun balioduneko izango da, 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean; 2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra bitartean, aldiz, 10 egun baliodunekoa eta, azkenik, 7 egun baliodunekoa 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera.

FDG-ri honako arau-xedapen hauek aplikatu behar zaizkio:

Gordailuak Bermatzeko Funtsari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, FDG-ren webgunea kontsulta dezakezu.

Nola informa naiteke?

Kontratu aurreko informazioa eta eskaintza lotesleak

EHA/2899/2011 Aginduarekin lotutako hipoteka-mailegu eta kredituen bezero bazara, hurrengo informazioa doan eskuratu ahal duzula jakinarazi nahi dizugu:

 • Hipoteka-mailegua eskuratzeko gida**, Espainiako bankuak egina. Pertsona fisikoak diren mailegu-hartzaileei zuzenduta dago, baldin eta hipoteka etxebizitza baten gainekoa bada edo maileguaren helburua eraikitako edo eraiki gabeko lursail edo eraikinen gaineko jabetza-eskubieak eskuratzea edo mantentzea bada. Sustatzaileen maileguen subrogazio-egoeretara ere zuzenduta dago.

 • Kontratuaren aurreko informazio-fitxa (FIPRE), hipoteka-maileguen eta -kredituen ingurukoa. Pertsona fisikoak diren bezeroentzat da, hipoteka etxebizitza bati badagokio edo helburua eraikitako edo eraiki gabeko eraikinen gaineko jabetza-eskubideak eskuratzea edo kontserbatzea bada.

 • Eskaintza loteslea: Bezeroek, kontratua egin aurretik, honako zerbitzu hauetarako eska dezaketena: 16/2011 Legeak araututako kontsumorako kredituak kontratatzeko, 2/1994 Legeak araututako hipoteka-maileguak kontratatzeko, urriaren 28ko EHA/2899/2011 Aginduak araututako hipoteka-mailegu eta -kredituetarako.

Gidaliburu- eta kontratu-ereduak

Finantza-titulartasunak

Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea saihesteko araudiarekin bat etorriz, ABANCA behartuta dago kontu korronte, aurrezki-kontu, balore-kontu edo eperako gordailu guztien irekiera eta ezereztea Finantza Titulartasunen Fitxategiari helaraztea. Horrekin batera, benetako titularren, ordezkarien eta baimenduen identifikazio-datuak ere helarazi behar ditu. Fitxategiaren arduraduna Ekonomiako eta Enpresei Laguntzeko Estatu-idazkaritza da. Idazkaritza, Estatu Idazkaritzaren Kapitalen Zuritzea eta Diru Arau-hausteak Prebenitzeko Batzordearen Zerbitzu Betearazleren izenean aritzen da.

Informazio horren helburua kapital-zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihestea eta eragoztea da.

MiFID

MIFID informazioa

Hona hemen MIFID izeneko Finantza-tresnen Merkatuei buruzko Zuzentarauaren inguruko informazio guztia. Hona hemen MiFID kontratu aurreko informazioa.

Gainera, inbertsio-zerbitzuak emateko, ABANCAko bezero txikizkarien eta profesionalen arteko harremana formalizatuta dago Oinarrizko akordioan - erakundeak inbertsio-produktuen gaineko zerbitzu-prestazioari aplikatu beharreko zehaztapen eta baldintza orokorrak (.pdf). Bulegoan edo banka elektronikoaren bidez sinatu ahal izango duzu akordioa.

Bezeroen sailkapena aldatzeko eskaera

MiFID zuzentarauak, nahi izanez gero, sailkapen-aldaketa eskatzeko eskubidea ezartzen du, eta eskatutako sailkapenak ekar ditzakeen ondorioak eta mugak onartzen ditu, ABANCAk emandako babes-mailari dagokionez.

ABANCAk onar ditzakeen sailkapen-aldaketak honako hauek dira:

 • Txikizkako bezeroak: bezero profesional gisa tratatuak izatea eskatu ahal izango dute, baldin eta aldez aurretik deklaratu badute ABANCAk sailkapen-aldaketa onartzeko bete beharreko hiru baldintzetatik bi betetzen dituztela, eta, hala badagokio, baldintza horiek betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu badute. Era berean, bezeroari egindako egokitasun-ebaluazioak ondorioztatu beharko du bezeroak ezagutzak eta esperientzia dituela ebaluatutako edozein finantza-tresna kontratatzeak dituen arriskuak ulertzeko.
 • Bezero profesionalak: txikizkako bezero gisa tratatzea eskatu ahalko lukete.
 • Aurkako alderdi hautagarriak: Bezero prodesional edo txikizkako bezero gisa tratatzea eskatu ahalko lukete.

Araudiak inbertitzaileari ematen dizkion eskubideei dagokienez, ABANCAk hartutako politikak aurkezten dizkizugu:

MIFID II zuzentarauaren arabera, inbertsio-enpresek aukera eman behar diete publikoari eta inbertitzaileei beren betearazpen-praktiken kalitatea ebaluatzeko eta bost betearazpen-zentro nagusiak eta bitartekariak identifikatzeko, negoziazio bolumenari eta aurreko urtean betetako bezeroen aginduei dagokienez. Horretarako, ABANCAk betearazpen-zentro nagusien txostenak eta bitartekariak argitaratzen ditu, baita lortutako betearazpenaren kalitatea ere.

Gainera, MIFID II. Zuzentarauak sartutako gardentasun-betebehar berriekin bat etorriz, finantza-erakundeek hiru hilean behin publikoari eman behar dizkiote barnetzaile sistematikoak diren finantza-tresnekin lotutako bezeroen eragiketen betearazpen-kalitateari buruzko datu egokiak. Ildo horretatik, honako informazio hau argitaratzen da, 2016ko ekainaren 8ko Batzordearen 2017/575 Erregelamendu Delegatuak (EB) ezarritako formatuaren arabera:

Informazio gehiago

MiFID zuzentarauaren alderdiren batekin lotuta egin nahi duzun edozein kontsultarako, komunikazio-metodo hauek erabil ditzakezu: