Menu

Iragarki-taula

Iragarki-taula honetan tarifei, kontratuei eta nahitaez argitaratu beharreko gainerako dokumentazioari buruzko informazioa jasotzen dugu.

Tarifak eta prezioak

Tarifak

ABANCAren bulego guztietan kontsulta ditzakezu tarifa osoak.

ABANCA Zerbitzuen Programa

ABANCA Zerbitzuen Programaren betekizun eta onurei buruzko informazio garrantzitsua aurki dezakezu hurrengo atalean:

Dibisa-trukea

Zure eskura izango dituzu: Truke-tasak, erosketa-minimoak eta salmenta-maximoak edo, hala badagokio, tasa bakarrak. Baita dibisak edo atzerriko billeteak eurotan salerosteko eragiketei aplikatuko zaizkien komisioak eta gastuak ere, horien zenbatekoa 3.000 eurotik gorakoa ez denean.

Nork babesten nau?

Bezeroentzako arreta-zerbitzua

Edozein iradokizun, zalantza edo kontsulta egiteko, ABANCAko Bezeroaren Arretarako Zerbitzua zerbitzura jo dezakezu.

PSD2

Eskuragarri duzu ordainketak egitean kontsumitzaileek dituzten eskubideei buruzko gidaliburu elektronikoa, PSD2 Ordainketa Zerbitzuei buruzko Zuzentarauaren 106.1 artikuluan aurreikusitakoa eta, era berean, ordainketa-zerbitzuei aplikatu beharreko informazio-baldintzen eta -eskakizunen gardentasunari buruzko ECE/1263/2019 Aginduaren hirugarren xedapen gehigarriarekin bat etortzen dena.

Bankuaren gardentasuna eta bezeroaren babesa

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.k garatutako banku-eragiketek eta balore-merkatuko eragiketek arau hauek dituzte gardentasunaren eta bezeroen babesaren arloan:

 • Erret Dekretu Legea: 1/2017, urtarrilaren 20koa, zoru-klausulen arloan kontsumitzaileak babesteko premiazko neurriei buruzkoa.

 • Agindua: ECC/2316/2015, finantza-produktuen informazio- eta sailkapen-betebeharrei buruzkoa.

 • Europako araudia: UE 524/2013, internetez egindako eragiketen gaineko auziak ebazteari buruzkoa.

 • Zirkularra: 5/2012 Espainiako Bankuarena, kreditu-erakundeei eta ordainketa-zerbitzuen hornitzaileei bidalia, banku-zerbitzuen gardentasunari eta maileguak emateko erantzukizunari buruzkoa.

 • Agindua: EHA/2899/2011, banku-zerbitzuen gardentasunari eta bezeroaren babesari buruzkoa.

 • Legea: 16/2011 kontsumorako kreditu-kontratuei buruzkoa.

 • Agindua: ECE/1263/2019, abenduaren 26koa, ordainketa-zerbitzuei aplika dakizkiekeen informazio-baldintza eta -eskakizunen gardentasunari buruzkoa.

 • Agindua: EHA/1717/2010, inbertsio-zerbitzu eta -produktuen publizitatea arautzeari eta kontrolatzeari buruzkoa.

 • Agindua: EHA/1718/2010, Bankuko zerbitzu eta produktuen publizitatea arautzeari eta kontrolatzekoari buruzkoa.

 • Agindua: EHA/1665/2010, [217/2008 Errege Dekretuaren] zeinaren bidez 71. eta 76. artikuluak garatzen diren (https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/15/217/con), inbertsio-zerbitzuetako enpresen eta inbertsio-zerbitzuak ematen dituzten gainerako erakundeen araubide juridikoari buruzkoa, tarifen eta eredu-kontratuen arloan.

 • Erret Dekretu Legea: 19/2018, ordainketa-zerbitzuei eta finantza-arloko beste premiazko neurri batzuei buruzkoa.

 • Erret Dekretua: 217/2008, inbertsio-zerbitzuetako enpresen eta inbertsio-zerbitzuak ematen dituzten gainerako erakundeen araubide juridikoari buruzkoa; zati batean aldatzen da [35/2003 Legearen] Erregelamendua (https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/04/35/con), Inbertsio Kolektiboko Erakundeena [1309/2005/Errege Dekretua]-k onartua (https://www.bor.es/eli/eli). obre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y demás entidades que prestan servicios de inversión y por lo que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005.

 • Zirkularra: 4/2020, ekainaren 26koa, Espainiako Bankuarena, banku-produktuen eta -zerbitzuen publizitateari buruzkoa.

Gordailuak Bermatzeko Funtsa

ABANCAko gordailuak Kreditu-erakundeen Gordailuak Bermatzeko Funtsak (FDG-k) bermatzen ditu. FGD-k Madrilen du egoitza (Jose Ortega y Gasset kalea 22, 5. solairua, 28006). Telefono-zenbakia: +34 91 431 66 45, faxa: +34 91 575 57 28, helbide elektronikoa: fogade@fgd.es.

Estalduraren muga 100.000 eurokoa da gordailugile eta kreditu-erakunde bakoitzeko. Gordailua beste moneta batean badago, zenbateko horren baliokidea izango da muga, bermea betearazteko arrazoiren bat gertatzen den eguneko kanbio-tasak aplikatuta, edo aurreko egun baliodunekoak, jaieguna denean.

ABANCAn gordailu gehiago badituzu, guztiak batzen dira eta batura horrek 100.000 euroko muga du. Adibidez, 90.000 euroko aurrezki-kontu bat eta 20.000 euroko kontu korronte bat izango bazenitu, 100.000 euro baino ez litzaizkizuke itzuliko.

Beste pertsona batzuekin partaidetza-kontu bat baduzu, 100.000 euroko muga gordailuzain bakoitzari aplikatzen zaio. Aldiz, izaera juridikorik gabeko antzeko sozietate, elkarte edo elkarte bateko bazkide edo kide gisa egiten dituzun gordailuen kasuan, gordailuzain bakar bat egongo balitz bezala batzen eta tratatzen da dirua, muga kalkulatzeko.

Gordailuetarako bermatutako zenbatekoaz gain, ABANCAn gordailututako baloreek edo finantza-tresnek berme independentea dute, eta berme horren zenbatekoa 100.000 eurokoa da gehienez ere.

ABANCAren gordailuen estalduraren inguruko informazio osoa kontsultatu nahi baduzu, dokumentu honetan egin dezakezu.

ABANCArekiko zorrik baduzu, bermea betearazteko arrazoiren bat gertatzen den eguna baino lehenago edo egun berean eska daitezkeenak, eta hori debekatzen duen legezko xedapenik ez badago, zor horiek kontuan hartuko dira zenbateko itzulgarria kalkulatzeko

Kreditu-erakundearen konkurtsoaren kasuan, diru-itzultzea lehen 20 egun baliodunen barruan egin behar da, 2018ko abenduaren 31ra arte; epea 15 egun balioduneko izango da, 2019ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean; 2021eko urtarrilaren 1etik 2023ko abenduaren 31ra bitartean, aldiz, 10 egun baliodunekoa eta, azkenik, 7 egun baliodunekoa 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera.

FDG-ri honako arau-xedapen hauek aplikatu behar zaizkio:

Gordailuak Bermatzeko Funtsari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, FDG-ren webgunea kontsulta dezakezu.

Nola informa naiteke?

Kontratu aurreko informazioa eta eskaintza lotesleak

EHA/2899/2011 Aginduarekin lotutako hipoteka-mailegu eta kredituen bezero bazara, hurrengo informazioa doan eskuratu ahal duzula jakinarazi nahi dizugu:

 • Hipoteka-mailegua eskuratzeko gida**, Espainiako bankuak egina. Pertsona fisikoak diren mailegu-hartzaileei zuzenduta dago, baldin eta hipoteka etxebizitza baten gainekoa bada edo maileguaren helburua eraikitako edo eraiki gabeko lursail edo eraikinen gaineko jabetza-eskubieak eskuratzea edo mantentzea bada. Sustatzaileen maileguen subrogazio-egoeretara ere zuzenduta dago.

 • Kontratuaren aurreko informazio-fitxa (FIPRE), hipoteka-maileguen eta -kredituen ingurukoa. Pertsona fisikoak diren bezeroentzat da, hipoteka etxebizitza bati badagokio edo helburua eraikitako edo eraiki gabeko eraikinen gaineko jabetza-eskubideak eskuratzea edo kontserbatzea bada.

 • Eskaintza loteslea: Bezeroek, kontratua egin aurretik, honako zerbitzu hauetarako eska dezaketena: 16/2011 Legeak araututako kontsumorako kredituak kontratatzeko, 2/1994 Legeak araututako hipoteka-maileguak kontratatzeko, urriaren 28ko EHA/2899/2011 Aginduak araututako hipoteka-mailegu eta -kredituetarako.

Gidaliburu- eta kontratu-ereduak

Zure eskura jartzen ditugu, halaber, finantza-tresnak zaintzeko eta administratzeko kontratu-eredua (.pdf), baita inbertsio-zorroen kudeaketa pribaturako kontratu eredua ere.

Finantza-titulartasunak

Kapitalak zuritzea eta terrorismoa finantzatzea saihesteko araudiarekin bat etorriz, ABANCA behartuta dago kontu korronte, aurrezki-kontu, balore-kontu edo eperako gordailu guztien irekiera eta ezereztea Finantza Titulartasunen Fitxategiari helaraztea. Horrekin batera, benetako titularren, ordezkarien eta baimenduen identifikazio-datuak ere helarazi behar ditu. Fitxategiaren arduraduna Ekonomiako eta Enpresei Laguntzeko Estatu-idazkaritza da. Idazkaritza, Estatu Idazkaritzaren Kapitalen Zuritzea eta Diru Arau-hausteak Prebenitzeko Batzordearen Zerbitzu Betearazleren izenean aritzen da.

Informazio horren helburua kapital-zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihestea eta eragoztea da.

MiFID

MIFID informazioa

Hemen duzu finantza-tresnen merkatuei buruzko araudiari buruzko informazio guztia, MIFID izenez ezagutzen dena. Hau da kontratu aurreko MIFID informazioa.

Gainera, inbertsio-zerbitzuak emateko ABANCAko txikizkako bezeroen eta profesionalen arteko harremana honela formalizatzen da: inbertsio-produktuen gaineko zerbitzuak ematen dituen erakundeari aplikatu beharreko oinarrizko akordioa eta baldintza orokorrak. Akordio hau zure bulegoan sinatu edo banka elektronikoa.

Halaber, erakundeak jasangarritasunarekin duen konpromisoarekin bat etorriz, zure eskura jarriko dugu esparru horrekin lotutako oinarrizko kontzeptuei buruzko informazio-dokumentu bat, bai eta egokitasun-testean bezeroen jasangarritasun-lehentasunak aintzat hartzeari buruzkoa ere. Horiek kontuan hartuko dira inbertsio eta/edo zorroen kudeaketa arloko aholkularitza-zerbitzua ematen dizugunean. Egiten dizkizugun galderei behar bezala erantzun ahal izateko, garrantzitsua da ematen diren azalpenak arretaz irakurtzea eta, zalantzarik izanez gero, zure aholkulariari, kudeatzaileari edo agenteari galdetzea.

Bezeroen sailkapena aldatzeko eskaera

MiFID araudiak, nahi izanez gero, sailkapen-aldaketa eskatzeko eskubidea ezartzen du, eskatutako sailkapenarekin batera egon daitezkeen inplikazioak eta mugak onartuta, ABANCAk emandako babes-mailari dagokionez.

Hauek dira ABANCAk onar ditzakeen sailkapen-aldaketak:

 • **Txikizkako bezeroak: **Bezeroek bezero profesional gisa tratatzea eskatu ahal izango dute, ABANCAk sailkapen-aldaketa onartzeko eta, hala badagokio, hura betetzen dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkezteko beharrezkoak diren hiru baldintzetatik bi betetzen dituztela adierazi ondoren. Era berean, bezeroari egindako komenigarritasunaren ebaluazioak ondorioztatu beharko du bezeroak badituela ebaluatutako edozein finantza-tresna kontratatzeko arriskuak ulertzeko ezagutza eta esperientzia.
 • **Bezero profesionalak: **Txikizkako bezeroak bezala tratatuak izatea eska lezakete.
 • **Bestelako alderdi hautagarriak: **Bezero profesional edo txikizkako bezala tratatuak izatea eska lezakete.

Araudiak inbertitzaileari ematen dizkion eskubideei dagokienez, ABANCAk hartutako politikak aurkezten dizkizugu..

MIFID II araudiaren arabera, inbertsio-enpresek aukera eman behar diete publikoari eta inbertitzaileei beren gauzatze-praktiken kalitatea ebaluatzeko eta aurreko urtean bezeroen aginduak bete zituzten bost betearazpen-zentro eta bitartekari nagusiak identifikatzeko, negoziazio-bolumenari dagokionez. Horretarako, ABANCAk exekuzio-zentro eta bitartekari nagusien eta lortutako betearazpenaren kalitatea jasotzen dituzte txostenak argitaratu ditu.

Informazio gehiagon

MiFID araudiaren alderdiren bati buruz egin nahi duzun edozein kontsultarako, komunikazio-bide hauek erabil ditzakezu: