Fondos de investimento

Busca o fondo de investimento que mellor se adapte ao teu perfil inversor

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (ABANCA), entidade supervisada pola Comisión Nacional do Mercado de Valores. A natureza e alcance do risco dependerá do tipo de instrumento. A modo de resumo, os principais ricos que debe asumir un inversor son os seguintes: de precio, de tipo de cambio, de cambio de divisas, de crédito, de xuro e de falta de liquidez. Outros riscos atenden a moi diversos orixes e circunstancias: entornos políticos, económicos e sociais en xeral.