Menu

Información en materia de sustentabilidade Cartera Alpha Exponential Future

Resumo

A Carteira Alpha Exponential Future é un produto financeiro que promove tanto características ambientais como sociais, pero que non ten un obxectivo de investimento sostible e, polo tanto, non existe un compromiso de investir unha porcentaxe mínima en investimentos sostibles.

A súa principal finalidade é a contribución á consecución global dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) das Nacións Unidas e á loita contra o cambio climático.

Ademais, o produto ten en consideración as principais incidencias adversas sobre os factores de sostibilidade que poidan causar os seus investimentos.

A carteira inviste a través de institucións de investimento colectivo (IIC) cun enfoque en megatendencias como innovación, demografía e sostibilidade.

Para a promoción das características ambientais e sociais da carteira, valóranse unha serie de criterios como a categorización da IIC segundo o Regulamento de Divulgación (SFDR), o feito de que a sociedade xestora sexa asinante dos Principios de Investimento Responsable das Nacións Unidas (UNPRI) ou determinados indicadores de sostibilidade específicos que miden o risco e o impacto ambiental, social e de gobernanza, a contribución aos ODS das Nacións Unidas ou a pegada de carbono dos investimentos. Estes criterios valóranse tanto previamente, ao seleccionar unha determinada IIC, como de xeito continuado unha vez se investiu na mesma.

Polo menos, o 50 % da carteira son investimentos «axustados ás características ambientais ou sociais», mentres que o restante 50 % son «outros investimentos» que en ningún caso prexudican o perfil de sostibilidade da carteira.

Para a xestión, empréganse fontes de información maioritariamente externas, como provedores de datos de sostibilidade e a información facilitada polas propias sociedades xestoras.

Malia que algúns provedores de información ambiental, social e de gobernanza (ASG) poidan facilitar en determinados casos datos estimados, isto non supón unha limitación nin afecta á promoción das características da carteira.

A política de implicación a longo prazo de ABANCA como accionista non aplica cando o investimento se realiza a través de IIC, como é o caso da carteira Alpha Exponential Future. Con todo, o equipo xestor mantén un diálogo aberto coas sociedades xestoras das IIC nas que inviste.

A carteira non designou ningún índice de referencia.

Sen obxectivo de investimento sostible

Este produto financeiro promove características medioambientais ou sociais, pero non ten como obxectivo un investimento sostible.

Características medioambientais ou sociais do produto financeiro

A carteira promove características tanto ambientais como sociais. En particular, pretende contribuír á consecución global dos ODS das Nacións Unidas e á loita contra o cambio climático.

Estratexia de investimento

A carteira inviste exclusivamente a través de IIC.

Para a xestión da carteira, séguese unha estratexia de investimento denominada «modelo Alpha 360», na que se seleccionan algunhas das mellores IIC, tanto de xestoras internacionais como marca ABANCA, co obxectivo de bater o mercado de xeito consistente. A carteira combina investimentos en IIC con diferentes vocacións inversoras, xeográficas e temáticas, cun enfoque en investimentos en megatendencias como innovación, demografía e sostibilidade. O seu obxectivo é conseguir unha rendibilidade positiva a medio e longo prazo investindo de xeito responsable e contribuíndo positivamente ao medio ambiente e á sociedade.

Proporción de investimentos

Así mesmo, a asignación de activos prevista para a carteira é a seguinte:

  • un 50 % en investimentos «Axustados a características ambientais ou sociais» e, concretamente, dentro da categoría «Outras características medioambientais ou sociais»; e
  • un 50 % en «Outras».

Todas as exposicións son sempre indirectas, na medida en que a carteira non inviste directamente nas compañías, emisores, etc. senón a través de IIC.

Seguimento das características medioambientais ou sociais

O seguimento das características medioambientais e sociais promovidas pola carteira lévase a cabo a través da revisión continuada dos seguintes indicadores de sostibilidade:

  • Risco ASG;
  • Impacto nos factores ASG;
  • Impacto nos ODS; e
  • Medición de emisións de CO2.

Métodos das características medioambientais ou sociais

Para medir a promoción das características ambientais e sociais da carteira, utilízanse os seguintes criterios:

  • Selecciónanse maioritariamente (polo menos, nun 75 %) IIC clasificadas como artigo 8 ou 9 por SFDR.

  • Todas as sociedades xestoras das IIC nas que se inviste deben estar adheridas aos Principios de Investimento Responsable das Nacións Unidas (UNPRI).

  • Estabelecéronse limiares ou puntuacións mínimas para cada un dos indicadores de sostibilidade sinalados (Risco ASG, impacto nos factores ASG, impacto nos ODS e medición de emisións de CO2). Polo tanto, non investirá nunha IIC cuxa valoración ou score estea por debaixo dos límites mínimos definidos.

  • Invístese maioritariamente en IIC que teñan en consideración as principais incidencias adversas sobre os factores de sostibilidade dos seus investimentos.

Todos os criterios anteriores son vinculantes para o equipo xestor de ABANCA.

Fontes e tratamento de datos

Para a xestión da carteira e a promoción das súas características medioambientais e sociais, empréganse distintos provedores de datos, como Clarity AI, MorningStar e Bloomberg. Ademais, obtense información directamente das sociedades xestoras, a través de cuestionarios de dilixencia debida e do modelo EET (European ESG Template).

A través da comparación dos datos recibidos das distintas fontes de información, garántese a calidade dos datos e que ABANCA dispón de información dabondo.

Ademais, ABANCA leva a cabo accións específicas de diálogo coas sociedades xestoras que teñen como obxectivo, entre outros, contrastar a información facilitada tanto polos provedores como pola propia xestora e obter información adicional cando se considere preciso.

A información recibida das distintas fontes é analizada por ABANCA tanto de xeito previo á selección das IIC que forman parte da carteira como de xeito continuado.

Na medida en que unha meirande parte dos datos empregados son facilitados por provedores externos, non é posible para ABANCA coñecer a proporción de datos que se obtiveron mediante estimación.

Limitacións dos métodos e os datos

ABANCA é consciente de que algúns provedores de datos de sostibilidade basean tanto a información facilitada como os seus ratings ou puntuacións en estimacións.

Con todo, a información non se obtén unicamente de provedores de datos, senón tamén das propias sociedades xestoras. Ademais, realízanse comparacións entre os datos facilitados polas distintas fontes e lévanse a cabo actuacións de diálogo activo coas sociedades xestoras.

Polo tanto, ABANCA considera que isto non supón unha limitación e non afecta ao modo no que se promoven as características medioambientais e sociais da carteira.

As limitacións actuais obedecen á falta de información no mercado respecto a algunhas cuestións relacionadas coa sostibilidade, pois actualmente existe unha porcentaxe moi elevada de compañías que non están obrigadas a facilitar información de sostibilidade.

Dilixencia debida

Ademais das medidas anteriormente citadas, a carteira ten en consideración as principais incidencias sobre os factores que sostibilidade que poden causar os seus investimentos subxacentes. Ademais, avalía que as empresas nas que se inviste seguen prácticas de bo goberno.

Políticas de implicación

ABANCA conta cunha Política de Implicación que pretende estabelecer os principios xerais e criterios necesarios para garantir a súa axeitada implicación como accionista nas compañías cotizadas nas que inviste. Con todo, esta política só é de aplicación cando se inviste directamente nas compañías e non cando o investimento se fai a través de IIC, como fai a carteira.

Sen prexuízo do anterior, o equipo xestor de ABANCA estabeleceu procedementos internos de diálogo activo coas sociedades xestoras co obxectivo de, por unha banda, contrastar a información dispoñible e solicitar datos adicionais e, pola outra, poder debater determinadas cuestións relativas á estratexia de sostibilidade da IIC en cuestión.

Índice de referencia designado

A carteira non designou ningún índice de referencia.

Información sobre principais incidencias adversas

Declaración relativa as principais incidencias adversas das decisións de investimento sobre os factores de sostibilidade

ABANCA terá en conta as principais incidencias adversas que as decisións de investimento poidan ter sobre os factores de sostibilidade a nivel da entidade e, polo tanto, agregadamente para todas as carteiras xestionadas por ABANCA. Segundo o disposto no Artículo 4 do Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de novembro de 2019, sobre a divulgación de información relativa á sostibilidade no sector dos servizos financeiros.

Accede ó documento completo

Non consideración das incidencias adversas das decisións de investimento e do asesoramento en materia de investimento

ABANCA, cando preste o servizo de asesoramento en materia de investimento, non terá en conta as principais incidencias adversas sobre factores de sostilidade xa que, como asesor financeiro, non conta cunha política de debida dilixencia en relación con tales incidencias adversas. Pola súa banda, ABANCA Vida y Pensiones e ABANCA Mediación tampouco terán en conta as principais incidencias adversas sobre factores de sostibilidade, xa que non contan cunha política de debida dilixencia en relación con ditas incidencias.