Menu

Información da promoción

Condicións da promoción: para gozar desta promoción chama ao teléfono gratuíto  900 900 321 ou visita a túa oficina ABANCA. Promoción exclusiva para novos clientes de ABANCA que contraten un seguro de Vida Libre, Coche, Fogar Libre ou Saúde e o domicilien na Tarifa Plana Seguros antes do 31 de marzo por un importe bruto equivalente a unha porcentaxe da prima anual durante o primeiro ano. A entrega da tarxeta regalo por parte de ABANCA constitúe un rendemento de capital mobiliario suxeito ao IRPF do seu perceptor e está sometido á obriga de retención polo pagador.

Mediador: ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO S.L., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social na avenida da Mariña 1, 4ª planta da Coruña, e provista do CIF B-70049630, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3092, folio 73, folla C-38698 e no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co núm. OV-0044. 

Aseguradoras: ABANCA GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., co CIF A-14715270, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, folla C-47133, tomo 3407 e folio 9, con domicilio social na avda. Linares Rivas, 30 - 3, A Coruña, 15005, A Coruña, con número de inscrición no Rexistro Administrativo de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras da DXSFP C0808. ABANCA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (SOCIEDADE UNIPERSOAL) CIF: A-15140387. Inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 607 do arquivo, libro 335, sección 3ª, folio 123, folla 3694, inscrición 1ª. Domicilio social: avenida da Mariña 1, 3ª planta, 15001, A Coruña. Con seguro de responsabilidade civil e capacidade financeira esixidos pola normativa de distribución de seguros vixente. Consulta asaseguradoras coas que o mediador ten celebrado un contrato de axencia.

Consulta as condicións xerais da Tarifa Plana Seguros. Financiamento ofrecido por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.