Guía para mercar e financiar o teu novo fogar

Todo o que necesitas saber antes de adquirir unha vivenda. E se o quieres ler con máis detalle, descarga unha versión lista para imprimir. Lembra tamén que existe unha guía de contratación de produtos hipotecarios publicada polo Banco de España.

1. Que debes de ter en conta antes de mercar a túa vivenda?

Antes de comprar unha vivenda tes que pensar se o prezo que che ofrecen é o axeitado. Para iso debes comparalo con outros da súa contorna e tamén valorar o máis obxectivamente que poidas as cualidades que necesita o teu novo fogar. Entre outras cousas, debes mirar…

2. Como puedo pechar o trato de compra de vivenda?

Ao que teñas elixida a túa vivenda, chega o momento de pechar o contrato. Tes varias opcións.

Lembra que debes ler con atención todas as cláusulas e buscar asesoramento se hai algo que non entendes completamente.

3. Que teño que pagar ademais da hipoteca?

Comprar e financiar unha vivenda son operacións que teñen uns gastos a maiores. Estes gastos son variables, pero poden chegar a supor aproximadamente até o 14% do valor total. Aquí sinalámosche qué outras cosas vas ter que pagar para que poidas botar as contas completas e evitar sorpresas.

Cando o prestatario sexa persoa física e teña a condición de consumidor, e o destino do préstamo é a compra ou autopromoción de vivenda, a ABANCA farase cargo dos seguintes gastos:

4. Que seguros teño que contratar?

Ao abrir unha hipoteca vas ter que contratar cando menos un seguro para protexer a vivenda en caso de danos e ten que ser polo importe de taxación do inmoble. Pero é recomendable que ademais contrates outros seguros:


5. Como funciona un empréstito hipotecario?

O empréstito hipotecario é un empréstito utilizado para financiar a compra dunha vivenda. Ademais da garantía persoal ilimitada de calquera empréstito, no empréstito hipotecario o pagamento do empréstito garántese, ademais, co inmoble; é dicir, a garantía hipotecaria non exclúe a garantía persoal.

Agás raras excepcións, o empréstito non vai superar o 80% do valor de taxación do inmoble ou do prezo de venda: destas dúas cantidades, o 80% calcúlase sobre a que sexa menor. Durante os últimos anos o prezo de venda adoita ser maior có valor de taxación. É dicir, normalmente vas ter que pagar cos aforros cando menos un 20 o 25% do que che custe a vivenda.

Nese importe máximo tamén influirá a capacidade de pagamento da túa unidade familiar, é dicir, a porcentaxe de ingresos que poidades destinar ao pagamento de débedas sen comprometer a vosa seguridade económica. É recomendable que a hipoteca non supere o 30% dos ingresos mensuais..

6. Canto custa un empréstito hipotecario?

Para calcular o custo do empréstito, é dicir, cantos cartos lle vas pagar ao banco para financiar a compra da vivenda, debes ter en conta o tipo de xuro, o prazo de amortización, o sistema de cotas e as comisións aplicadas.

O prazo de amortización é o número de anos que vas estar pagando. En xeral, o prazo máximo é de 30 anos. É importante fixar un prazo axeitado, pois canto máis longo sexa o prazo, máis xuros pagarás (máis caro será o empréstito). Mais se pos un prazo demasiado curto as cotas mensuais serán máis altas e resultarache máis difícil pagalas.

O tipo de xuro é o prezo que che cobra o banco por emprestarche os cartos. Normalmente exprésase nunha porcentaxe anual. Por exemplo, que o tipo sexa do 4% significa que todos os anos pagarás o 4% da cantidade que teñas pendente de devolver.

O tipo de xuro pode ser fixo, variable ou mixto:

Para que poidas protexerte ante as posibles variacións dos tipos de xuro, ABANCA facilítache a contratación dun seguro.

7. Que é o Euríbor?

Para calcular un tipo de xuro variable úsanse sobre todo dous índices oficiais, o Euríbor a un ano e o IREH Entidades.

8. Canto se paga en cada cota?

A cota que che sae para pagar depende de catro factores: do importe do empréstito, do tipo de xuro aplicado, dos anos do empréstito, e tamén do sistema de amortización, é dicir, de como van organizarse as cotas. E diso imos falar agora. Os sistemas de amortización máis habituais son:

9. Que comisións ten unha hipoteca?

Os empréstitos hipotecarios poden levar aparelladas unha serie de comisións:

Só che aplicaremos as comisiones que se recollan expresamente na escritura da hipoteca. E na maior parte das nosas hipotecas ABANCA non terás comisións.

10. Que documentación me cómpre?

Para tramitar un empréstito hipotecario necesitas presentar.