Debido á crise sanitaria do COVID-19, a Confederación de Caixas de Aforro (CECA) e a Asociación Española de Banca (AEB), promoveron senllas iniciativas sectoriais, ás que se adheriu ABANCA, que son adicionais e complementarias das medidas adoptadas polo Goberno. Entre as devanditas medidas atópase a posibilidade de acollerse a un Aprazamento Non Hipotecario Sectorial que poderá chegar a ser complementario da Moratoria Non Hipotecaria Legal ou unha alternativa desta. Contámosche en que casos poderás solicitar a aplicación do Aprazamento Non Hipotecario Sectorial.

Ten en conta que esta medida só afectará as persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19. A continuación, detallámosche os aspectos máis relevantes que debes ter en conta antes de xestionar unha solicitude.

A maiores, lembrámosche que poderías beneficiarte tamén da Moratorias Hipotecaria Legal, como do Aprazamento Hipotecario Sectorial.

A que productos afecta esta medida?

O Aprazamento Non Hipotecario Sectorial aplicarase a calquera préstamo ou crédito sen garantía hipotecaria cando estea contratado por unha persoa física (inclúense empresarios e profesionais). A condición de que se formalizaran antes do 2 de abril de 2020.

Sen prexuízo do anterior non están incluídas no ámbito de aplicación desta medida as contas de crédito, os financiamentos en moeda distinta ao euro, as tarxetas de crédito cuxa modalidade elixida sexa a de pago total do crédito disposto, dunha soa vez e sen aprazamento e os financiamentos formalizados co aval e/ou coa intervención/fondeo dun organismo público (*), respecto das que poderás consultar co teu xestor/oficina outras solucións alternativas de financiamento.

(*) Enunciativamente, operacións coa intervención do IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica), AFIGAL, SOGARPO, IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo), VPO (Vivenda con Protección Oficial),- MOPU (Ministerio de Obras Público e Urbanismo), VPA (Vivenda de Protección Autonómica), SAECA (Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria), Plans de Desenvolvemento Rural (Plans de Mellora Xunta de Galicia), Instrumento Financeiro de Xestión Centralizada (Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación), Préstamos Preferentes Xunta Castela e León, Préstamos Preferentes Estremadura, Fomento Emprego Autónomos e Valedor do Pobo e Parlamento.

O préstamo ou crédito non poderá presentar incumprimentos de máis de dúas cota na data na que se declarou o Estado de Alarma (14/03/2020).

Ademais, só poderá ser solicitada polo titular persoa física (incluídos autónomos), quedando excluidos os fiadores e avalistas do deudor principal. O beneficiario debe atoparse en situación de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19.

É moi importante que lembres que para poder acollerte a este Aprazamento Non Hipotecario Sectorial debes solicitar primeiro á Moratoria Non Hipotecaria Legal. Por iso, a solicitude da Moratoria Non Hipotecaria Legal comportará de forma conxunta a solicitude e estudo da concesión do Aprazamento Non Hipotecario Sectorial que puidese corresponder. Se non desexas realizar a petición de forma conxunta para que se apliquen de forma sucesiva, no suposto de cumprir coas condicións subxectivas para considerarse en situación de vulnerabilidade económica, ponte en contacto coa teu xestor/oficina e indicaranche os pasos para seguir.

En que consiste o Aprazamento Non Hipotecario Sectorial e cales son os seus efectos?

Consiste no aprazamento da parte da cota relativa ao capital do préstamo/crédito durante o prazo que dure a medida (como máximo 6 meses), ou unha solución financeiramente equivalente. No caso de que con carácter previo gozases da Moratoria non hipotecaria legal (na actualidade 3 meses), a suma de ambas non poderá exceder devandito prazo máximo; e todo iso sen perxuízo das prórrogas do prazo de suspensión, que de ambas medidas autoricen os organismos correspondentes.

Aínda que non se esixa a parte da cota relativa ao capital, terás que facer fronte ao pago da parte da cota relativa aos intereses ordinarios durante o período que dure a moratoria.

Non poderá modificarse o tipo de xuro pactado, nin cobrar gastos ou comisións (agás que se trate dun préstamo sen xuros e o efecto do gasto ou comisión non supoña un aumento da TAE). Tampouco poderá comercializarse ningún produto vinculado ou combinado nin establecerse outras garantías adicionais, persoais ou reais, que non constasen no contrato orixinal.

Isto non significa a condonación da débeda. Unha vez finalice o prazo do aprazamento reactivarase a operación.

Para que produza plenos efectos o aprazamento deberase formalizar un acordo privado modificando o prazo de vencemento nun número de meses equivalente á duración do aprazamento. Antes da formalización do devandito Acordo de aprazamento sectorial, faráseche entrega da información simplificada sobre as condicións do préstamo que, polo menos, deberá incluír as consecuencias xurídicas e económicas do aprazamento con ampliación do prazo do préstamo afectado e, no seu caso, cando se trate de préstamos sen garantía hipotecaria, as condicións de prorrogar o seguro de Protección de Pagos no mesmo número de meses en que se amplíe o vencemento da operación con motivo do aprazamento.

No caso de que o crédito ou préstamo estivese garantido mediante algún dereito inscribible distinto da hipoteca ou accedese ao Rexistro de Venda a Prazos de Bens Mobles, tan pronto se restableza plenamente a liberdade deambulatoria, ABANCA elevará de forma unilateral a público o Acordo de Aprazamento Sectorial, sempre que non manifestes expresamente a túa vontade de comparecer ante o Notario, nese caso deberás acudir a Notaría, no prazo de 1 mes, cando así cho indique ABANCA.

En todo caso, todos os gastos pola elevación a público, serán de conta de ABANCA.

O Notario, deberá facilitarche gratuitamente unha copia do acordo de aprazamento sectorial cando se eleve a público.

O exposto no parágrafo anterior non impedirá que o aprazamento da débeda produza os seus efectos desde a data efectiva da súa solicitude.

Que se considera unha situación de vulnerabilidade económica?

Para poder optar ao Aprazamento Non Hipotecario Sectorial deberá darse un dos seguintes supostos:

a) Que o titular persoa física (incluidos autónomos) pase a estar en situación de desemprego debido ao impacto do COVID-19. En caso de ser empresario ou profesional, terase en conta se sofre unha perda substancial dos seus ingresos, ou unha caída de polo menos o 40% das súas vendas.

b) Que, a consecuencia da emerxencia sanitaria, o resultado da suma da cota hipotecaria (ou o importe da renda de alugueiro da vivenda habitual), as cotas de financiamentos sen garatía hipotecaria e os gastos de subministracións básicos resulten superiores ou iguais ao 35% dos ingresos netos da unidade familiar. (*)

c) Que, como consecuencia da emerxencia sanitaria, a unidade familiar sufrise unha alteración significativa das súas circunstancias económicas, facendo que a suma da cota hipotecaria (ou o importe da renda do alugueiro da vivenda habitual) e as cotas de financiamentos sen garantía hipotecaria se multiplicasen por polo menos 1,3.

Por exemplo, se os ingresos mensuais netos dunha unidade familiar son de 1500 €, e a cota mensual da hipoteca é de 350 € e a cota do préstamo/crédito de 150 € -> ESFORZO ACTUAL é de 0,333 (350 + 150€/1500 €).

Consideraríase alteración significativa cando ese cociente exceda do 0,433 (resultado de multiplicar 0,333 polo 1,3). Por exemplo, se os ingresos netos mensuais da unidade familiar descenden a 1000 € debido ao impacto do COVID-19, e mantense a cota hipotecaria e a do préstamo = NOVO ESFORZO DO 0,50 (35€ +150€/1000€), que ao ser superior ao 0,433 de referencia, consideraríase unha alteración significativa da súa circunstancia económica

(*) Potencial beneficiario: quen estea facendo fronte a unha débeda sen garantía hipotecaria dos préstamos ou créditos afectados por esta medida.

(**) Como unidade familiar enténdese: o debedor, o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada e os fillos, con independencia da súa idade, que residan na vivenda, inclúese aos vinculados por unha relación de tutela, garda ou acollemento familiar e o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada, que residan na mesma vivenda.

Como acredito a situación de vulnerabilidade financeira? Que documentación preciso?

Para poder xustificar que se cumpren algunhas das situacións de vulnerabilidade económicas descritas, deberás presentar os xunto coa Solicitude os seguintes documentos:

  • Certificado de desemprego expedido pola entidade xestora onde figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
  • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia mediante certificado expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da Comunidade Autónoma sobre a base da declaración do cese de actividade declarada polo interesado.

  • Declaración responsable relativa ao cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa para considerarse sen recursos económicos suficientes.

No caso de que non puideses achegar algún dos documentos detallados, tes a opción de cumprimentar unha Declaración Responsable que inclúa xustificación expresa dos motivos, relacionados coa crise do COVID-19 que che impiden tal achega. Todo iso sen perxuizo da obrigatoriedade de aportar a documentación requerida, no prazo máximo de 15 días tras a formalización do Acordo de aprazamento sectorial.

Como e cando podo solicitar o Aprazamento Non Hipotecario Sectorial?

Se cumpres algún dos requisitos descritos nos puntos anteriores poderás solicitar á moratoria, ata o 29 de setembro de 2020.

Para que poidas acollerte a este Aprazamento Non Hipotecario Sectorial, deberás solicitar con carácter previo a Moratoria Non Hipotecaria Legal. Unha vez que disfrutases dos beneficios que che otorga esta última e vencido o seu prazo (na actualidade 3 meses), poderás acollerte ao Aprazamento Non Hipotecario Sectorial, ata un prazo que, sumado ao da Moratoria Non Hipotecaria Legal, non supere o máximo previsto (na actualidade 6 meses); e todo iso sen prexuízo das prórrogas do prazo de suspensión que de ambas as medidas autoricen os organismos correspondentes.

Se non cumpres os requisitos para acollerte a Moratoria Non Hipotecaria Legal, e se cumpres os da Aprazamento Non Hipotecario Sectorial, poderás acollerte a este último desde o momento da data efectiva de Solicitude e por un prazo máximo de 6 meses

Para iso, deberás encher este formulario online de solicitude, no que terás que cubrir os datos económicos que che indicamos, achegar no seu caso, a documentación que consideres e asinar o documento de Solicitude de Moratoria e a Declaración Responsable.

Se tes contratado algún seguro de Protección de Pagos e/ou Protección Integral de Tarxetas a través da nosa Entidade, es empregado por conta allea e indefinido e te atopas nunha situación de desemprego, ERTE ou ERE, infórmate das coberturas deste seguro e valora que solución se adapta mellor á túa situación actual. Para operacións sen garantía hipotecaria tamén podes solicitar información sobre as condicións de prorrogar o seguro de Protección de Pagos no mesmo número de meses en que se amplíe o vencemento da operación con motivo da aplicación da moratoria. Para tramitalo non é preciso acudir fisicamente á túa oficina, xa que poder iniciar o proceso a través deste formulario. Un xestor contactará contigo para indicarche os pasos para seguir.

Cando saberei se me concederon o Aprazamento Non Hipotecario Sectorial?

A solicitude de Aprazamento Non Hipotecario Sectorial será efectivo no momento en que aportes toda a documentación requerida ou, de non ser posible, a Declaración Responsable xustificatica dos motivos de non poder achegala no momento actual.

Por exemplo, se presentas a solicitude xunto coa documentación necesaria ou a declaración responsable de non poder aportarla no momento actual, o 24 de xullo, a próxima cota que non pagarás, será a de agosto.

En ABANCA procederemos nun prazo máximo de 30 días a contar desde a data efectiva da solicitude, a implementar o Aprazamento Non Hipotecario Sectorial; sempre que cumpras coa definición do criterio de vulnerabilidade económica.

Informarémoste puntualmente se cumpres os requisitos e podes acollerte ao Aprazamento Non Hipotecario Sectorial, ou no seu caso dos motivos de non poder beneficiarte do mesmo.

Outras consideracións

A aplicación indebida destas medidas implicaría que:

  • Serás responsable dos danos e prexuízos, así como dos gastos xerados pola aplicación desta medida de moratoria (estes non poderán ser inferiores ao beneficio indebidamente obtido pola aplicación da norma), sen prexuizo doutro orden de responsabilidade.

  • Incorrerás en responsabilidade se voluntaria e deliberadamente buscases situarte ou manterte nos supostos de vulnerabilidade económica coa finalidade de obter a aplicación das medidas contempladas na normativa.

  • Poderemos esixirche en calquera momento que nos acredites documentalmente o mantemento da situación que orixinou a concesión da medida de flexibilización.

Para saber máis...

dúbidas

DOCUMENTACIÓN