Cashback tarxetas de crédito - Bases da promoción

1.PARTICIPANTES E REQUISITOS DA PROMOCIÓN

Participarán na Promoción (en diante, o/os “Participante/ s”) as persoas físicas, con residencia legal en España, maiores de dezaoito (18) anos na data de inicio da Promoción que, recibindo comunicación por parte de ABANCA da súa inclusión na devandita acción comercial e sendo titulares dunha tarxeta de crédito Visa/Mastercard emitida por ABANCA ou, contratándose con motivo desta Promoción, fagan uso dela na forma establecida a continuación.

Durante o período promocional quen, de conformidade co establecido nas presentes Bases, efectúen compras en comercio tradicional ou en comercio en liña por un importe superior a 75€, obterán a devolución do 1% do importe total da liquidación mensual da tarxeta, cun máximo de 10€ mensuais. A presente promoción non será en ningún caso acumulable a outras promocións de cashback.

Os Participantes, clientes de ABANCA, deberán recibir unha comunicación, vía SMS, email ou mediante Banca móbil ou Banca electrónica no que se lles convida a participar na promoción.

Sen prexuízo do anterior, quedarán excluídas da Promoción:

 • Aquelas operacións consideradas fraudulentas.
 • Devolucións, anulacións e amortizacións anticipadas realizadas coa tarxeta.
 • As operacións que non se recibiron nos nosos sistemas á data de extracción dos datos para o sorteo.
 • As operacións realizadas en gasolineiras.
 • As operacións efectuadas coa tarxeta de crédito Visa Proxecta, que contan cunha promoción específica similar.

2.EXCLUSIÓNS DE PARTICIPACIÓN

Aínda reunindo os requisitos recolleitos na Base 1ª, non terán dereito ao premio en ningún caso aqueles Participantes que:

 • Durante o período de vixencia da Promoción, manteñan con ABANCA situacións de falta de pagamento, morosidade ou calquera outra situación irregular; ou
 • Realicen, a xuízo de ABANCA, unha actuación fraudulenta na presente Promoción.
 • Operacións realizadas coa tarxeta de crédito Visa ABANCA Persoal: exclúense as operacións realizadas durante os 6 primeiros meses desde a súa contratación por contar cunha promoción específica.

3.DURACIÓN DA PROMOCIÓN

A presente Promoción desenvolverase desde:

 • Liquidacións de tarxetas cuxo cobranza se efectuará entre o 31 de marzo e o 5 de abril, ambos os incluídos, aplicando a bonificación sobre todas as operacións descritas incluídas nesas liquidacións.
 • Liquidacións de tarxetas cuxo cobranza se efectuará entre o 31 de abril e o 5 de maio, ambos os incluídos, aplicando a bonificación sobre todas as operacións descritas incluídas nesas liquidacións.

Esta duración (en diante, o “Período Promocional”), está suxeita aos termos e condicións que nestas Bases legais detállanse.

Estas datas poderán verse alteradas por calquera causas que ABANCA considere necesarias, informando os Participantes na forma indicada na Base 5ª.

4. MECÁNICA DA PROMOCIÓN

A presente Promoción levará a cabo coa devolución do 1% sobre as compras realizadas coa súa tarxeta de crédito ABANCA, Visa ou Mastercard, indicada na comunicación recibida. As compras deberán ser dun importe mínimo de 75€ en cada período de liquidación mensual. O máximo de devolución será de 10€ en cada período de liquidación.

Unha vez finalizado cada período de liquidación, nos días seguintes abonarase a devolución na mesma tarxeta incluída na Promoción.

5. RESPONSABILIDADE

ABANCA resérvase o dereito para modificar, en calquera momento, as condicións da presente Promoción cando concorra causa xustificada ou motivos de forza maior, sen asumir responsabilidade algunha pola devandita modificación, comprometéndose a comunicar as novas condicións de participación na mesma forma e medios que os utilizados para as presentes Bases, canto antes.

ABANCA exclúe calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento dos servizos mediante os que se participa na promoción e, en particular, aínda que non de modo exclusivo, os problemas ou fallos técnicos das liñas telefónicas, sistemas informáticos, servidores, software ou erro de calquera mensaxe de correo electrónico destinado a ABANCA.

ABANCA non se responsabiliza fronte ao Participante por calquera circunstancias imputables a terceiros que poidan afectar o desenvolvemento xeral da presente Promoción.

6. FISCALIDADE

De acordo coa normativa vixente, a entrega do premio por parte de ABANCA constitúe unha ganancia patrimonial suxeita ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) do seu perceptor; retribución sometida, no seu caso, á correspondente obrigación de retención por parte do pagador, de acordo co establecido polo artigo 75 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, do 30 de marzo.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

A. Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

É ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (en diante “ABANCA”), con NIF A-70302039 e domicilio social na rúa Cantón Claudino Pita 2, C. P. 15300, en Betanzos (A Coruña)

En ABANCA contamos cun Delegado de Protección de Datos, formalmente designado, co que pode poñerse en contacto se o necesita, escribindo a privacidad@abanca.com. Neste sentido, tamén dispón de información adicional sobre os tratamentos que ABANCA realiza sobre os seus datos consultando a política de privacidade na súa páxina web ( https://www.abanca.com/gl/legal/politica-privacidade/)

B.Como obtemos os seus datos?

ABANCA tratará os datos dos que dispoña con motivo das relacións contractuais que o Participante manteña con ABANCA, así como aqueles datos que , no seu caso, xérense con motivo do desenvolvemento da presente Promoción.

C.Para que tratamos os seus datos e baixo que lexitimación?

O tratamento dos datos persoais do Participante persegue as seguintes finalidades:

 • Xestionar e tramitar a súa participación na presente Promoción, o que incluirá:

  • A realización da Promoción conforme ao previsto nas presentes Bases legais.
  • A devolución do 1% das compras realizadas polo Participante coa súa tarxeta de crédito ABANCA, Visa ou Mastercard, conforme ao establecido nestas Bases legais.
 • Xestionar, tramitar e controlar as relacións xurídicas que, como consecuencia da súa participación na Promoción, da realización de calquera das actividades descritas nestas Bases legais e das demais actividades relacionadas coa Promoción, establézanse entre ABANCA e cada un dos Participantes.

A base xurídica que lexitima o tratamento referido con anterioridade é o desenvolvemento e execución do contrato de tarxeta de crédito que o Participante ten subscrito con ABANCA.

D.A quen comunicaremos os seus datos?

Os datos dos Participantes poderán ser comunicados á Axencia Tributaria e demais Administracións Públicas nos termos establecidos na normativa vixente, exclusivamente no caso de que dita comunicación de datos resulte precisa e/ou en cumprimento de obrigacións legais aplicables a ABANCA.

E.Por canto tempo conservamos os seus datos?

Os datos persoais obtidos ao participar na Promoción serán conservados durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades indicadas no anterior apartado C.

Unha vez cumpridas as citadas finalidades, os datos serán bloqueados conforme ao disposto na normativa, o que implica que estarán dispoñibles tan só para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións ou a solicitude de Xuíces e Tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes durante os prazos de prescrición legal (con carácter xeral, 5 anos que é o prazo de prescrición das accións persoais). Transcorridos devanditos prazos, os datos serán eliminados.

F.Cales son os seus dereitos?

Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación ou supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidad, mediante comunicación escrita dirixida ao noso Servizo de Atención ao Cliente a través da dirección postal: Rúa Nova 1, Entreplanta, C. P 15003, A Coruña ou a través de correo electrónico atencioncliente@abanca.com indicando referénciaa “Protección de Datos - Promoción Cash back 1%”, o concreto dereito a exercitar e acompañando copia do seu DNI ou documento válido que lle identifique.

Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), no caso de que consideren que os seus dereitos foron vulnerados.

8. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación nesta Promoción supón a aceptación plena e incondicional destas Bases legais, a suxeición á normativa fiscal que, no seu caso, resulte de obrigatoria aplicación, así como a submisión expresa ás decisións interpretativas que das mesmas realice ABANCA en canto á resolución de calquera cuestión derivada da Promoción.

A manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das presentes Bases legais implicará a exclusión do Participante da Promoción, polo que ABANCA quedará liberada do cumprimento de calquera obrigación que puidese contraer con devandito Participante con motivo da presente Promoción.