Por mor da crise sanitaria motivada pola evolución do COVID-19, a Confederación de Caixas de Aforro (CECA) e a Asociación Española de Banca (AEB), promoveron iniciativas sectoriais, ás que se adheriu ABANCA, que son adicionais e complementarias das medidas adoptadas polo Goberno. Entre as devanditas medidas atópase a posibilidade de acollerse a un Aprazamento Hipotecario Sectorial que poderá chegar a ser complementario da Moratoria Hipotecaria Legal ou unha alternativa desta. Contámosche en que casos poderás solicitar a aplicación do Aprazamento Hipotecario Sectorial.

Ten en conta que esta medida só afectará as persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19. A continuación, detallámosche os aspectos máis relevantes que debes ter en conta antes de xestionar unha solicitude.

A maiores, lembrámosche que poderías beneficiarte tamén da Moratoria Non Hipotecarias Legal, e do Aprazamento Non Hipotecario Sectorial.

A qué productos afecta esta medida?

O Aprazamento Hipotecario Sectorial aplicarase a contratos de préstamo ou crédito con garantía hipotecaria titularidade de persoas físicas (incluídos autónomos), formalizados antes do 14 de marzo de 2020.

Sen prexuízo do anterior, non están incluídas no ámbito de aplicación desta medida: as contas de crédito, os financiamentos en moeda distinta ao euro, e os financiamentos formalizados co aval e/ou coa intervención/fondeo dun organismo público (*), respecto das que poderás consultar co teu xestor/oficina outras solucións alternativas de financiamento.

(*) Enunciativamente, operacións coa intervención de: IGVS(Instituto Galego de Vivenda e Solo), VPO(Vivenda con Protección Oficial), MOPU(Ministerio de Obras Público e Urbanismo),VPA (Vivenda de Protección Autonómica), Hipoteca Xove, Planes de Desarrollo Rural (Planes de Mellora Xunta de Galicia) y Junta de Castilla y León (Vivenda rural e vivenda xoven).

O préstamo/crédito non poderá presentar incumprimentos de máis de dúas cotas a data da declaración do Estado de Alarma (14/03/2020)

Ademais, só poderá ser solicitada pola titular persoa física (incluídos autónomos), quedando excluídos os fiadores e avalistas do debedor principal.

O beneficiario debe atoparse en determinados supostos de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19.

É moi importante que lembres que para poder acollerte a este Aprazamento Hipotecario Sectorial debes solicitar en primeiro lugar a Moratoria Hipotecaria Legal. Por iso, a solicitude da Moratoria Hipotecaria Legal comportará de forma conxunta a solicitude e estudo da concesión do Aprazamento Hipotecario Sectorial que puidese corresponder. Se non desexas realizar a petición de forma conxunta para que se apliquen de forma sucesiva, no suposto de cumprir coas condicións subxectivas para considerarse en situación de vulnerabilidade económica, ponte en contacto co teu xestor/oficina e indicaranche os pasos para seguir.

En que cosiste o Aprazamento Hipotecario Sectorial?

Consiste no adiamento da parte da cota relativa ao capital do préstamo durante o prazo que dure a medida (como máximo 12 meses), ou unha solución financeiramente equivalente. No caso de que con carácter previo gozases da Moratoria Hipotecaria Legal (na actualidade 3 meses), a suma de ambas non poderá exceder dito prazo máximo; e todo iso sen prexuízo das prórrogas do prazo de suspensión que de ambas medidas autoricen os organismos correspondentes.

Aínda que non se esixa a parte da cota relativa ao capital, terás que facer fronte á totalidade do pago de intereses sobre o principal pendente durante o período que dure a moratoria.

Non poderá modificarse o tipo de xuro pactado, nin cobrar gastos ou comisións (agás que se trate dun préstamo sen xuro e o efecto do gasto ou comisión non supoña un aumento da TAE). Tampouco poderá comercializarse ningún produto vinculado ou combinado nin establecerse outras garantías adicionais, persoais ou reais, que non constasen no contrato orixinal.

Isto non significa a condonación da débeda, unha vez finalice o aprazamento reactivarase a operación.

Para que produza plenos efectos o Aprazamento deberase formalizar un Acordo privado que poderá implicar: (i) a redistribución das cotas sen modificar prazo de vencemento, u (ii) a ampliación de prazo de vencemento nun número de meses equivalente á duración da moratoria.

Antes da formalización do devandito Acordo de moratoria sectorial, faráseche entrega da información simplificada sobre as condicións do préstamo que, polo menos, deberá incluír as consecuencias xurídicas e económicas do aprazamento, con ou sen ampliación do prazo do préstamo afectado.

A inscrición do Acordo de Aprazamento sectorial no Rexistro da Propiedade correspondente, deberá constar en documento público. O devandito acordo elevarase a público de forma unilateral pola ENTIDADE sempre que: (i) a moratoria se materialice mediante a ampliación do prazo do vencemento, (ii) non manifestes expresamente a túa vontade de comparecer #ante o Notario para o outorgamento bilateral.

O Notario, deberá facilitarche gratuitamente unha copia simple do instrumento notarial do acordo de aprazamento sectorial cando se eleve a público de forma unilateral pola Entidade.

No caso de que manifestes expresamente a túa vontade de comparecer ante o Notario para o outorgamento bilateral, terás a obrigación firme e irrevogable de comparecer en Notaríaa, no prazo de 1 mes, cando así o requira expresamente a Entidade.

En calquera caso, todos os gastos que se orixinen pola elevación a público do documento de acordo de aprazamento sectorial ( xa sexa de forma unilateral ou bilateral), serán de conta da Entidade.

Que se considera unha situación de vulnerabilidade económica?

Para poder optar ao Aprazamento Hipotecario Sectorial deberá cumprirse polo menos un dos seguintes supostos:

a) Que o titular, persoa física ( incluídos autónomos)pase a estar en situación de desemprego debido ao impacto do COVID-19 . En caso de ser empresario ou profesional, terase en conta se sofre unha perda substancial dos seus ingresos, ou unha caída de polo menos o 40% das súas vendas.

b) Que, a consecuencia da emerxencia sanitaria, o total das cotas hipotecarias dos préstamos/créditos afectos pola moratoria máis os gastos de subministracións básicos resulten superiores ou igual ao 35% dos ingresos netos da unidade familiar (*).

c) Que, como consecuencia da emerxencia sanitaria, a unidade familiar sufrise unha alteración significativa das súas circunstancias económicas, facendo que a carga hipotecaria (entendida esta como a suma das cotas hipotecarias dos bens inmobles aos que afecta a medida) sobre a renda familiar se multiplicase por polo menos 1,3.

Por exemplo, se os ingresos mensuais netos dunha unidade familiar son de 1500€, e a cota mensual da hipoteca é de 500 € -> ESFORZO ACTUAL é de 0,333 (500€/1500 €).

Consideraríase alteración significativa cando esa ratio exceda do 0,433 (resultado de multiplicar 0,333 polo 1,3). Por exemplo, se os ingresos netos mensuais da unidade familiar descenden a 1000 € debido ao impacto do COVID-19, e mantense a cota hipotecaria = o NOVO ESFORZO é DO 0,50 (500€/1000€), que ao ser superior ao 0,433 de referencia, consideraríase unha alteración significativa da súa circunstancia económica.

(*) Como unidade familiar enténdese: o debedor, o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada e os fillos, con independencia da súa idade, que residan na vivenda, inclúese aos vinculados por unha relación de tutela, garda ou acollemento familiar e o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada, que residan na mesma vivenda.

Como e ata cando podo solicitar o Aprazamento Hipotecario Sectorial?

Se cumpres algúns dos requisitos descritos nos puntos anteriores poderás solicitar a moratoria, ata o 29 de setembro de 2020.

Para que te poidas acoller a esta Moratoria Hipotecaria Sectorial, deberás solicitar con carácter previo a Moratoria Hipotecaria Legal. Unha vez que gozaras dos beneficios que che otorga esta última e vencido o seu prazo (na actualidade 3 meses), poderás acollerte á Aprazamento Hipotecario Sectorial até un prazo que, sumado ao da Moratoria Hipotecaria Legal, non supere o máximo previsto (na actualidade 12 meses); e todo iso sen prexuízo das prórrogas do prazo de suspensión que de ambas as medidas autoricen os organismos correspondentes.

Se solicitando a Moratoria Hipotecaria Legal non cumpres os requisitos e non podes acollerte a ela, e se cumpres os do Aprazamento Hipotecario Sectorial, poderás acollerte a este último desde o momento da data efectiva de Solicitude e polo prazo máximo indicado (12 meses).

Para iso, deberás encher este formulario online de solicitude, no que terás que cubrir os datos económicos que che indicamos, achegar no seu caso, a documentación que consideres e asinar o documento de Solicitude de Moratoria e a Declaración Responsable.

Se tes contratado algún seguro de Protección de Pagos a través da nosa Entidade, es empregado por conta allea e indefinido e te atopas nunha situación de desemprego, ERTE ou ERE, infórmate das coberturas deste seguro e valora que solución se adapta mellor á túa situación. Pata tramitalo non é preciso acudir fisicamente á túa oficina, xa que poder iniciar o proceso a través deste formulario.

Como acredito a situación de vulnerabilidade económica? Que documentación preciso?

Para poder xustificar que se cumpren algunhas das situacións descritas deberás presentar xunto coa Solicitude os seguintes documentos:

  • Certificado de desemprego expedido pola entidade xestora onde figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
  • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia mediante certificado expido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da Comunidade Autónoma sobre a base da declaración do cese de actividade declarada polo interesado.

  • Declaración responsable relativa ao cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa para considerarse sen recursos económicos suficientes.

No caso de que non puideses achegar algún dos documentos detallados, tes a opción de cumprimentar unha Declaración Responsable que inclúa xustificación expresa dos motivos, relacionados coa crise do COVID-19 que che impiden tal achega. Todo iso sen perxuizo da obrigatoriedade de aportar a documentación requerida, no prazo máximo de 15 días despois da formalización do Acordo de aprazamento sectorial.

Cando saberei se me concederon o Aprazamento Hipotecario Sectorial?

A solicitude do Aprazamento Hipotecario Sectorial será efectivo no momento en que aportes toda a documentación requerida ou, de non ser posible, cumprimentes a Declaración Responsable xustificatica dos motivos de non poder achegala no momento que presentes a solicitude.

Por exemplo, se presentas a solicitude xunto coa documentación necesaria ou a declaración responsable de non poder aportarla no momento actual, o 23 de xullo, a próxima cota que non pagarás, será a de agosto.

ABANCA procederá nun prazo máximo de 30 días desde a data efectiva da solicitude, a imprementar o Aprazamento Hipotecario Sectorial; sempre que cumpras coa definicición do criterio de vulnerabilidade económica.

Informarémoste puntualmente se cumpres os requisitos e podes acollerte ao Aprazamento Hipotecario Sectorial, ou no seu caso dos motivos de non poder beneficiarte deste.

Outras consideracións

A aplicación indebida destas medidas implicaría que:

  • Serás responsable dos danos e prexuízos, así como dos gastos xerados pola aplicación desta medida de moratoria (estes non poderán ser inferiores ao beneficio indebidamente obtido pola aplicación da norma).

  • Incorrerás en responsabilidade se voluntaria e deliberadamente buscases situarte ou manterte nos supostos de vulnerabilidade económica coa finalidade de obter a aplicación das medidas contempladas nos Acordos Sectoriais indicados.

  • Poderemos esixirche en calquera momento que nos acredites documentalmente o mantemento da situación que orixinou a concesión da medida de flexibilización.

Para saber máis...

dúbidas

DOCUMENTACIÓN