Imaxe

Todo sobre Moratoria Hipotecaria Sectorial

Por mor da crise sanitaria motivada pola evolución do COVID-19, a Confederación de Caixas de Aforro (CECA) e a Asociación Española de Banca (AEB), promoveron iniciativas sectoriais, ás que se adheriu ABANCA, que son adicionais e complementarias das medidas adoptadas polo Goberno. Entre as devanditas medidas atópase a posibilidade de acollerse a unha Moratoria Hipotecaria Sectorial que poderá chegar a ser complementaria da Moratoria Hipotecaria Legal ou unha alternativa desta. Contámosche en que casos poderás solicitar a aplicación da Moratoria Hipotecaria Sectorial.

Ten en conta que esta medida só afectará as persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19. A continuación, detallámosche os aspectos máis relevantes que debes ter en conta antes de xestionar unha solicitude.

A maiores, lembrámosche que poderías beneficiarte tamén das Moratorias Non Hipotecarias, tanto Legal, como Sectorial.

A qué productos afecta esta medida?

A Moratoria Hipotecaria Sectorial aplicarase a contratos de préstamo ou crédito con garantía hipotecaria titularidade de persoas físicas (incluídos autónomos), formalizados antes do 14 de marzo de 2020.

O préstamo/crédito non poderá presentar incumprimentos de máis de dúas cotas a data da declaración do Estado de Alarma (14/03/2020)

Ademais, só poderá ser solicitada pola titular persoa física (incluídos autónomos), quedando excluídos os fiadores e avalistas do debedor principal.

O beneficiario debe atoparse en determinados supostos de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19.

É moi importante que lembres que para poder acollerte a esta Moratoria Hipotecaria Sectorial debes solicitar en primeiro lugar a Moratoria Hipotecaria Legal.

En que cosiste a Moratoria Hipotecaria Sectorial?

Consiste no adiamento da parte da cota relativa ao capital do préstamo durante o prazo da moratoria (como máximo 12 meses), ou unha solución financeiramente equivalente. No caso de que con carácter previo gozases da Moratoria Hipotecaria Legal (na actualidade 3 meses), a suma de ambas non poderá exceder dito prazo máximo.

Aínda que non se esixa a parte da cota relativa ao capital, terás que facer fronte á totalidade do pago de intereses sobre o principal pendente durante o período que dure a moratoria.

Isto non significa a condonación da débeda, unha vez finalice o prazo da moratoria reactivarase a operación. A moratoria poderá producir, no seu caso, o efecto de ampliar a duración do préstamo o número de meses que dure o adiamento.

Con motivo da restrición á liberdade deambulatoria e a imposibilidade de formalizar o adiamento da débeda hipotecaria en escritura pública mentres dita situación permaneza, informarémosche, no caso de que a instrumentación da moratoria o esixa e a Entidade así o requira, da obrigatoriedade que tes de comparecer a Notaría a formalizar a correspondente novación hipotecaria tan pronto como se restableza plenamente a liberdade deambulatoria.

O exposto no parágrafo anterior non impedirá que a suspensión da débeda produza os seus efectos desde a data efectiva da súa solicitude.

Que se considera unha situación de vulnerabilidade económica?

Para poder optar á Moratoria Hipotecaria Sectorial deberá cumprirse polo menos un dos seguintes supostos:

a) Que o titular, persoa física ( incluídos autónomos)pase a estar en situación de desemprego debido ao impacto do COVID-19 . En caso de ser empresario ou profesional, terase en conta se sofre unha perda substancial dos seus ingresos, ou unha caída de polo menos o 40% das súas vendas.

b) Que, a consecuencia da emerxencia sanitaria, o total das cotas hipotecarias dos préstamos/créditos afectos pola moratoria máis os gastos de subministracións básicos resulten superiores ou igual ao 35% dos ingresos netos da unidade familiar (*).

c) Que, como consecuencia da emerxencia sanitaria, a unidade familiar sufrise unha alteración significativa das súas circunstancias económicas, facendo que a carga hipotecaria (entendida esta como a suma das cotas hipotecarias dos bens inmobles aos que afecta a medida) sobre a renda familiar se multiplicase por polo menos 1,3.

Por exemplo, se os ingresos mensuais netos dunha unidade familiar son de 1500€, e a cota mensual da hipoteca é de 500 € -> ESFORZO ACTUAL é de 0,333 (500€/1500 €).

Consideraríase alteración significativa cando esa ratio exceda do 0,433 (resultado de multiplicar 0,333 polo 1,3). Por exemplo, se os ingresos netos mensuais da unidade familiar descenden a 1000 € debido ao impacto do COVID-19, e mantense a cota hipotecaria = o NOVO ESFORZO é DO 0,50 (500€/1000€), que ao ser superior ao 0,433 de referencia, consideraríase unha alteración significativa da súa circunstancia económica.

(*) Como unidade familiar enténdese: o debedor, o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada e os fillos, con independencia da súa idade, que residan na vivenda, inclúese aos vinculados por unha relación de tutela, garda ou acollemento familiar e o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada, que residan na mesma vivenda.

Como e ata cando podo solicitar a Moratoria Hipotecaria Sectorial?

Se cumpres algúns dos requisitos descritos nos puntos anteriores poderás solicitar a moratoria, ata o 29 de xuño de 2020; sen prexuízo das prórrogas que no seu caso autorice a Autoridade Bancaria Europea (a EBA, polas súas siglas en inglés).

Para que te poidas acoller a esta Moratoria Hipotecaria Sectorial, deberás solicitar con carácter previo a Moratoria Hipotecaria Legal. Unha vez que gozaras dos beneficios que che otorga esta última e vencido o seu prazo (na actualidade 3 meses), poderás acollerte á Moratoria Hipotecaria Sectorial até un prazo que, sumado ao da Moratoria Hipotecaria Legal, non supere o máximo previsto (na actualidade 12 meses).

Se solicitando a Moratoria Hipotecaria Legal non cumpres os requisitos e non podes acollerte a ela, e se cumpres os da Moratoria Hipotecaria Sectorial, poderás acollerte a esta última desde o momento da data efectiva de Solicitude e polo prazo máximo indicado (12 meses).

Para iso, deberás encher este formulario online de solicitude, no que terás que cubrir os datos económicos que che indicamos, achegar no seu caso, a documentación que consideres e asinar o documento de Solicitude de Moratoria e a Declaración Responsable.

Se tes contratado algún seguro de Protección de Pagos a través da nosa Entidade, es empregado por conta allea e indefinido e te atopas nunha situación de desemprego, ERTE ou ERE, infórmate das coberturas deste seguro e valora que solución se adapta mellor á túa situación. Pata tramitalo non é preciso acudir fisicamente á túa oficina, xa que poder iniciar o proceso a través deste formulario.

Como acredito a situación de vulnerabilidade económica? Que documentación preciso?

Para poder xustificar que se cumpren algunhas das situacións descritas deberás presentar os seguintes documentos:

  • Certificado de desemprego expedido pola entidade xestora onde figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
  • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia mediante certificado expido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da Comunidade Autónoma sobre a base da declaración do cese de actividade declarada polo interesado.

  • Declaración responsable relativa ao cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa para considerarse sen recursos económicos suficientes.

No caso de que non puideses achegar algún dos documentos detallados, tes a opción de cumprimentar unha Declaración Responsable que inclúa xustificación expresa dos motivos, relacionados coa crise do COVID-19 que che impiden tal achega.

Cando se produza o levantamento do Estado de Alarma será obrigatorio que achegues todos os documentos orixinais no prazo máximo de 1 mes na túa oficina.

Cando saberei se me concederon a Moratoria Hipotecaria Sectorial?

A solicitude da Moratoria Hipotecaria Sectorial será efectiva no momento en que aportes toda a documentación requerida ou, de non ser posible, cumprimentes a Declaración Responsable xustificatica dos motivos de non poder achegala no momento que presentes a solicitude.

Por exemplo, se presentas a solicitude xunto coa documentación necesaria ou a declaración responsable de non poder aportarla no momento actual, o 24 de abril, a próxima cota que non pagarás, será a de maio.

ABANCA procederá nun prazo máximo de 30 días desde a data efectiva da solicitude, a imprementar a Moratoria Hipotecaria Sectorial; sempre que cumpras coa definicición do criterio de vulnerabilidade económica.

Informarémoste puntualmente se cumpres os requisitos e podes acollerte a Moratoria Hipotecaria Sectorial, ou no seu caso dos motivos de non poder beneficiarte desta.

Outras consideracións

A aplicación indebida destas medidas implicaría que:

  • Serás responsable dos danos e prexuízos, así como dos gastos xerados pola aplicación desta medida de moratoria (estes non poderán ser inferiores ao beneficio indebidamente obtido pola aplicación da norma).

  • Incorrerás en responsabilidade se voluntaria e deliberadamente buscases situarte ou manterte nos supostos de vulnerabilidade económica coa finalidade de obter a aplicación das medidas contempladas nos Acordos Sectoriais indicados.

  • Poderemos esixirche en calquera momento que nos acredites documentalmente o mantemento da situación que orixinou a concesión da medida de flexibilización.

Para saber máis...

dúbidas

DOCUMENTACIÓN