Información sobre a Moratoria Hipotecaria Legal

Por mor da crise sanitaria do COVID-19, e con motivo da publicación da Real Decreto-lei 8/2020 do 17 de marzo de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (BOE do 18 de marzo de 2020) e da Real Decreto-lei 11/2020 do 31 de marzo polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19 ( BOE do 1 de abril de 2020), contámosche en que casos poderás solicitar a aplicación da Moratoria Hipotecaria Legal.

Ten en conta que esta medida só afectará as persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19. A continuación, detallámosche os aspectos máis relevantes que debes ter en conta antes de xestionar unha solicitude.

Informámoste que no caso de non cumpras as condicións ou, cumpríndo os requisitos unha vez venza o prazo para acollerte á Moratoria Hipotecaria Legal, tes a posibilidade de solicitar a Moratoria Hipotecaria Sectorial. Consulta as condicións.

Recordámosche que tamen tes á túa disposición a solicitude das Moratoria Non Hipotecarias Legal e Sectorial.

A qué productos afecta esta medida?

A Moratoria Hipotecaria Legal aplicarase a contratos de préstamos ou créditos con garantía hipotecaria contraídos para a adquisición de:

 • Vivenda habitual
 • Inmobles afectos á actividade económica que desenvolvan os empresarios ou profesionais que sexan persoas físicas.
 • Vivenda distinta da habitual en situación de aluguer na que o debedor hipotecario, persoa física e propietario deixase de percibir a renda arrendaticia desde a entrada en vigor do Estado de Alarma (14/03/2020) ou deixe de percibila un mes despois.

A condición de que se formalizaron antes do 14 de marzo de 2020. Ademais, para poder solicitar a moratoria, o potencial beneficiario debe atoparse en determinados supostos de vulnerabilidade económica debido ao impacto do COVID-19.

Estas medidas tamén se aplicarán aos fiadores e avalistas do debedor principal respecto da súa vivenda habitual e coas mesmas condicións que para o debedor hipotecario.

En que cosiste a moratoria de Moratoria Hipotecaria Legal?

Consiste na suspensión da débeda hipotecaria durante 3 meses; salvo ampliación por acordo do Consello de Ministros. É dicir, durante este tempo, non se esixirá o pago da cota hipotecaria nin de ningún dos conceptos que a integran (nin amortización de capital, nin pago de xuros), nin íntegramente, nin unha porcentaxe.

Isto non significa a condonación da débeda, unha vez finalice o prazo da moratoria reactivarase a operación. A moratoria produce o efecto de ampliar a duración do préstamo o número de meses que dure a suspensión.

Tampouco se poderá resolver anticipadamente o préstamo durante a vixencia da moratoria, nin se poderán devindicar xuros de demora.

A aplicación de la suspensión da deuda hipotecaria non requerirá acordo entre as partes, nin novación contractual algunha para que surta os seus efectos desde a data efectiva da súa solicitude.

Que se considera unha situación de vulnerabilidade económica?

Para poder optar á Moratoria Hipotecaria Legal deberán darse de forma acumulariva todos os supostos de vulnerabilidade económica que describimos a continuación:

a) Que o potencial beneficiario (*) pase a estar en situación de desemprego debido ao impacto do COVID-19. En caso de ser empresario ou profesional, terase en conta se sofre unha perda substancial dos seus ingresos, ou unha caída de polo menos o 40% das súas vendas.

b) Que todos os ingresos da unidade familiar (**) non superen no mes anterior á solicitude do moratoria tres veces o Indicador Público da Renda de Efectos Múltiples mensual (IPREM):

IMPORTE IPREM MENSUAL= 537,84 €
IPREM EN CÓMPUTO ANUAL (inclúe prorrata de pagas extraordinarias): 7519,59€ x 3 (tres veces o IPREM)= 22.559€

Este índice incrementarase en función de:

 • 0,1 veces o IPREM por cada fillo (0,15 veces en caso de unidade familiar monoparental)
 • 0,1 veces o IPREM por cada persoa maior de 65 anos membro da unidade familiar.
 • No caso de que algún dos membros da unidade familiar teña discapacidade, superior ao 33%, dependencia ou enfermidade que lle incapacite permanentemente será de 4 veces o IPREM.
 • Se o debedor hipotecario ten parálise cerebral, con enfermidade mental, ou con discapacidade intelectual cun ou grao de discapacidade superior ao 33 %, ou persoa con discapacidade física ou sensorial cun grao igual ou superior ao 65%, ou enfermidade grave que incapacite á persoa ou o seu coidador, será de 5 veces o IPREM.

c) Que, a consecuencia da emerxencia sanitaria, o total das cotas hipotecarias dos préstamos/créditos afectos pola moratoria, máis os gastos de subministracións básicos resulten superiores ou igual ao 35% dos ingresos netos da unidade familiar.

d) Que, como consecuencia da emerxencia sanitaria, a unidade familiar sufrise unha alteración significativa das súas circunstancias económicas, facendo que a carga hipotecaria (entendida esta como a suma das cotas hipotecarias dos bens inmobles aos que afecta a medida) sobre a renda familiar se multiplicase por polo menos 1,3.

Por exemplo, se os ingresos mensuais netos dunha unidade familiar son de 1500€, e a cota mensual da hipoteca é de 500 € -> ESFORZO ACTUAL é de 0,333 (500€/1500 €).

Consideraríase alteración significativa cando esa ratio exceda do 0,433 (resultado de multiplicar 0,333 polo 1,3). Por exemplo, se os ingresos netos mensuais da unidade familiar descenden a 1000 € debido ao impacto do COVID-19, e se mantén a cota hipotecaria = o NOVO ESFORZO é DO 0,50 (500€/1000€), que ao ser superior ao 0,433 de referencia, consideraríase unha alteración significativa da súa circunstancia económica.

(*) Potencial beneficiario: quen estea facendo fronte a unha débeda sen garantía hipotecaria dos préstamos/créditos afectados por esta medida.

(**) Como unidade familiar enténdese: o debedor, o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada e os fillos, con independencia da súa idade, que residan na vivenda, inclúese aos vinculados por unha relación de tutela, garda ou acollemento familiar e o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada, que residan na mesma vivenda.

Como acredito a situación de vulnerabilidade económica? Que documentación preciso?

Para poder xustificar que se cumpren todas as situacións de vulnerabilidade económicas descritas, deberás presentar os seguintes documentos:

 • Certificado de desemprego expedido pola entidade xestora onde figure a contía mensual percibida en concepto de prestacións ou subsidios por desemprego.
 • En caso de cesamento de actividade dos traballadores por conta propia mediante certificado expido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria ou o órgano competente da Comunidade Autónoma sobre a base da declaración do cese de actividade declarada polo interesado.
 • Libro de familia ou documento acreditativo de parella de feito, certificado de empadroamento da unidade familiar con referencia ao momento da presentación dos documentos e aos seis meses anteriores e declaración de discapacidade, dependencia ou incapacidade permanente.

 • Nota simple do servizo de índices expedidos polo Rexistro da Propiedade en relación con cada un dos compoñentes da unidade familiar e escrituras de compravenda da vivenda habitual, da vivenda en alugueiro ou do inmoble afecto á actividade económica, xunto co contrato do préstamo con garantía hipotecaria.

 • No caso de solicitar a moratoria para unha hipoteca con destino alugueiro, o contrato de alugueiro.

 • Declaración responsable relativa ao cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa para considerarse sen recursos económicos suficientes.

No caso de que non puideses achegar algún dos documentos detallados, tes a opción de cumprimentar unha Declaración Responsable que inclúa xustificación expresa dos motivos, relacionados coa crise do COVID-19 que che impiden tal achega.

Cando se produza o levantamento do Estado de Alarma será obrigatorio que achegues todos os documentos orixinais no prazo máximo de 1 mes na túa oficina.

Ata cando e como podo solicitar a Moratoria Hipotecaria Legal?

Se cumpres todos os requisitos para solicitar a moratoria, poderás solícitala ata 15 días despois do mes seguinte ao fin de vixencia do Estado de Alarma. Actualmente o fin de vixencia do Estado de Alarma é o 6 de xuño, incluído; sen perxuizo das prórrogas que poidan autorizar os organismos pertinentes.

Para iso, deberás encher este formulario online de solicitude, no que terás que cubrir os datos económicos que che indicamos, achegar no seu caso, a documentación que consideres e asinar o documento de Solicitude de Moratoria e a Declaración Responsable.

Se tes contratado algún seguro de Protección de Pagos a través da nosa Entidade, es empregado por conta allea e indefinido e te atopas nunha situación de desemprego, ERTE ou ERE, infórmate das coberturas deste seguro e valora que solución se adapta mellor á túa situación. Pata tramitalo non é preciso acudir fisicamente á túa oficina, xa que poder iniciar o proceso a través deste formulario.

Cando saberei se me concederon a Moratoria Hipotecaria Legal?

A solicitude de Moratoria Hipotecaria Legal será efectiva no momento en que aportes toda a documentación requerida ou, de non ser posible, cumprimentes a Declaración Responsable xustificatica dos motivos de non poder achegala no momento actual.

Por exemplo, se presentas a solicitude xunto coa documentación necesaria ou a declaración responsable de non poder aportarla no momento actual, o 24 de abril, a próxima cota que non pagarás, será a de maio.

ABANCA procederá nun prazo máximo de 15 días desde a data efectiva, a imprementar a solicitude de Moratoria Hipotecaria Legal se se confirma a situación de vulnerabilidade indicada pola normativa.

Informarémoste puntualmente tanto se cumpres os requisitos e podes acollerte á Moratoria Hipotecaria Legal, ou no seu caso os motivos de non poder beneficiarte da Moratoria.

Outras consideracións

A aplicación indebida destas medidas implicaría que:

 • Serás responsable dos danos e prexuízos, así como dos gastos xerados pola aplicación desta medida de moratoria (estes non poderán ser inferiores ao beneficio indebidamente obtido pola aplicación da norma).

 • Incorrerás en responsabilidade se voluntaria e deliberadamente buscases situarte ou manterte nos supostos de vulnerabilidade económica coa finalidade de obter a aplicación das medidas contempladas no Real Decreto-Lei 8/2020 e no Real Decreto-Lei 11/2020.

 • Poderemos esixirche en calquera momento que nos acredites documentalmente o mantemento da situación que orixinou a concesión da medida de flexibilización.

Para saber máis...

dúbidas

DOCUMENTACIÓN