Menu
copiloto-coberturas-taller

As túas coberturas

O seguro de coche ABANCA é personalizable, polo que poderás seleccionar o teu nivel de serenidade e as coberturas que queiras gozar e que mellor se adapten a ti respondendo unhas sinxelas preguntas. Consulta os límites deste seguro nas condicións xerais.

Responsabilidade Civil Obrigatoria

A responsabilidade civil obrigatoria é a cobertura mínima obrigatoria por lei coa que todo vehículo de motor debe contar para poder circular pola vía pública.

A súa finalidade é protexerte fronte a reclamacións por lesións e danos materiais provocados a terceiros en caso de accidente cando ti sexas o responsable.

Ao contar con esta cobertura asegúraste de que o terceiro danado recibe a súa indemnización e de que lle poderás facer fronte a este gasto sen poñer en perigo a túa estabilidade económica.

Responsabilidade Civil Voluntaria

A responsabilidade civil voluntaria é unha ampliación dos límites legais da responsabilidade civil obrigatoria para cubrir os danos que superen a contía máxima imposta por lei para cubrir os gastos de terceiros ante un accidente.

Farémonos cargo dunha indemnización maior sen que teñas que asumir a diferenza cando che corresponda.

Protección do condutor

Axudámoste cunha compensación económica se sofres danos físicos como consecuencia dunha colisión eventual durante a condución na que sexas responsable, aínda que o vehículo non se atope en movemento.

Tamén te protexemos no caso de que como consecuencia dun accidente tiveses unha invalidez e protexemos os teus no caso de que falezas.

Defensa xurídica e reclamación de danos

No caso de que teñas determinados problemas legais protexémoste defendendo os teus intereses en todo momento e cubrindo tamén posibles gastos:

 • Defensa penal por accidente de circulación
 • Asistencia ao detido e fianzas
 • Reclamación dos danos corporais
 • Reclamación de danos materiais
 • Insolvencia de terceiro responsable
 • Xestión de infraccións administrativas de tráfico
 • Reclamación por incumprimento contractual
 • Asistencia xurídica telefónica
 • Alerta de multas

Asistencia

Detallámosche as coberturas de asistencia que terás co teu seguro de coche ABANCA:

 • Asistencia para as persoas: asistencia médica, gastos de repatriación, gastos de prolongación da estadía no hotel, presenza dun familiar, reembolso dos gastos médicos no estranxeiro, envío de medicamentos e asistencia en caso de falecemento.
 • Asistencia aos acompañantes: regreso dos acompañantes en caso de repatriación, envío de chofer de substitución e coberturas para perda ou roubo de equipaxe.
 • Asistencia ao vehículo: asistencia mecánica, remolque ou transporte de vehículo, envío de pezas de recambio, envío de duplicado de chaves, transporte do vehículo ata o domicilio, gastos de custodia, rescate do vehículo, substitución de rodas e envío de combustible.
 • Asistencia relativa aos pasaxeiros en caso de avaría, accidente ou roubo: regreso dos pasaxeiros, gastos de aloxamento en caso de inmobilización do vehículo…
 • Outros servizos de asistencia: asistencia en caso de trámites xudiciais no estranxeiro ou adianto de fondos en desprazamentos no estranxeiro, entre outros.
 • Vehículo de substitución: darémosche un coche de substitución cando o necesites para que non se complique o teu día a día. Esta cobertura non se inclúe na modalidade Esencial.

Cristais, incendio e roubo

Cristais

En caso de rotura dos cristais do vehículo que illan os ocupantes do exterior, repararémolos ou substituirémolos cando corresponda.

Incendio

Farémonos cargo do custo da reparación ou reposición dos danos materiais totais ou parciais que poida sufrir o vehículo asegurado e os seus accesorios causados por combustión, abrasamento con lapa, explosión ou caída de raios, sempre que esta cobertura sexa contratada.

Roubo

Estarás protexido ante os danos producidos no vehículo asegurado en caso de roubo (apropiación indebida con forza) ou furto (subtracción ilegal sen forza).

Esta cobertura tamén inclúe protección ante os danos que se produzan no teu coche en caso de tentativa de roubo, é dicir, se por exemplo un ladrón intenta forzar a fechadura do teu coche, pero finalmente desiste deixando a fechadura inservible. Esta cobertura farase cargo dos custos de reparación.

Danos materiais por atropelo de animais cinexéticos e domésticos

En ocasións cando realizas un traxecto podes atropelar un animal doméstico ou especies de caza como xabarís, cervos ou aves.

Estarás cuberto ante os danos propios derivados dunha colisión por atropelo de animais cinexéticos e animais domésticos, sempre e cando haxa un atestado policial que así o confirme ou ben existan evidencias constatables na peritaxe previa á reparación do vehículo.

No caso de animais domésticos, cumprirá que non recaia no condutor do vehículo asegurado a responsabilidade do accidente.

Danos propios

Con esta cobertura estarás protexido ante danos materiais causados ao vehículo asegurado como consecuencia dun accidente.

copiloto-coberturas-coche

E se necesitas máis...

As seguintes coberturas son opcionais e complementarias, polo que deberás contratalas de forma expresa. Contámoschas, seguro que che interesa!

Asistencia Premium

Grazas á asistencia Premium, poderás ampliar as prestacións de asistencia, que inclúe maiores límites e servizos adicionais para protexerte a ti e os que te rodean.

Terás, a maiores, o servizo de Manitas Auto, coberturas para o traslado do vehículo á ITV ou para o seu mantemento periódico, taxi por indispoñibilidade do condutor ou asistencia específica ás persoas en caso de sufrir un accidente de tráfico.

Defensa xurídica Premium

Esta cobertura amplía as prestacións de defensa xurídica, incluíndo servizos adicionais que te protexen en caso de retirada do carné de conducir podendo acceder a subsidios e cursos de recuperación de puntos ademais de xestionar os recursos por variación incorrecta de puntos.

Avaría mecánica

Esta cobertura servirache para asumir o importe da reparación ou substitución das pezas mecánicas, hidráulicas, eléctricas ou electrónicas que impidan o bo funcionamento do vehículo como consecuencia dunha avaría debidamente identificada polo cliente e diagnosticada por un servizo oficial ou taller autorizado.

Consulta as exclusións especiais que se aplican a vehículos eléctricos e híbridos nas condicións xerais do seguro.

Indemnización +

Mediante a contratación desta cobertura, en caso de perda total aboarémosche o valor venal incrementado nun 20%.

Valor novo +

Mediante a contratación desta cobertura, en caso de perda total, aboarémosche o 100% do valor de novo durante os cinco primeiros anos.

Protección condutor +

Mediante a contratación desta ampliación, contarás cun importe superior na cobertura de protección do condutor que inclúe falecemento por accidente ou invalidez permanente.

copiloto-coberturas-servicios

Ás veces as aseguradoras falamos unha linguaxe un pouco estraña

Sinistro, valor venal, tomador… Para axudar a que entendas mellor o teu seguro de coche, preparamos para ti un glosario cos termos aseguradores máis habituais.

copiloto-coberturas-on-off

ON-OFF: ti elixes que e cando

Apaga e acende certas coberturas complementarias desde a túa app de ABANCA, en calquera parte do mundo e para que as teñas dispoñibles só cando realmente as necesites.

Viaxa seguro

Esta cobertura amplía as prestacións da asistencia contratada, incluíndo maiores límites, ademais de engadir servizos e coberturas adicionais no referente ás equipaxes.

En caso de demora das equipaxes, poderémosche reembolsar unha contía económica para lles facer fronte aos pequenos gastos de efectos persoais de primeira necesidade. Se a situación fose de perda, roubo ou ben deterioración por mor dunha compañía de transporte, poderemos facerche un reembolso económico para compensarte.

Esta cobertura tamén abrangue os desprazamentos do asegurado sen o vehículo asegurado.

As túas mascotas

Protexemos a túa mascota nos desprazamentos que realice co asegurado sempre que a distancia sexa superior a 100 quilómetros do domicilio.

Entendemos por mascota unicamente cans ou gatos cunha idade superior a tres meses. Ademais, esta cobertura só será aplicable aos desprazamentos cunha duración inferior a tres meses.

Que cobre?

 • Falecemento da mascota por accidente co vehículo ata 300€.
 • Gastos veterinarios da mascota maior de tres meses e menor de nove anos por viaxe no vehículo asegurado ata 300€.
 • Gastos de aloxamento da mascota por hospitalización do asegurado ata 500€.
 • Gastos de coidado da mascota por repatriación do asegurado: un mes.
 • Repatriación ou traslado da mascota do asegurado ata 1000€.
 • Regreso anticipado por falecemento da mascota do asegurado.

Nova mobilidade

O noso seguro tamén está pensado para as novas formas de mobilidade urbana. Se te moves en bicicleta ou en patinete eléctrico de forma habitual, esta cobertura interésache:

 • Responsabilidade civil para ti e os teus fillos cando vaiades en bicicleta ou patinete.
 • Defensa xurídica: tramitación do sinistro, desconformidade na tramitación do sinistro, elección de avogado e procurador, pagamento dos honorarios etc.
 • Reclamación de danos materiais causados a un VMP, bicicleta ou patinete de uso particular, sempre que o vehículo non precise dun seguro de responsabilidade civil obrigatorio.
 • Reclamación por lesións corporais, de novo, sufridos pola condución dun VMP, bicicleta ou patinete de uso particular, sempre que o vehículo non precise dun seguro de responsabilidade civil obrigatorio.
 • Defensa penal e fianzas penais
 • Invalidez permanente ou falecemento por accidente
copiloto-coberturas-casco

Con respostas ás túas preguntas

Seleccionamos as respostas máis habituais para as preguntas que podes ter sobre este seguro. Se tes algunha dúbida para a que aquí non atopas resposta, nesta web tes diferentes formas de contacto onde te podemos axudar (teléfono, correo electrónico, redes sociais, buscador de oficinas…). Ponte en contacto con nós da forma que che sexa máis cómoda, estamos ao teu servizo!

Quen está cuberto con este seguro de coche?

Á parte do asegurado, terán a súa mesma consideración o seu cónxuxe, os descendentes en primeiro grao e os ascendentes mentres convivan no mesmo domicilio e ao seu cargo.

Tamén se considerará asegurado a persoa física autorizada que viaxe no vehículo asegurado xunto con algunha das persoas anteriores, sempre que non se supere o número das prazas autorizadas legalmente para o vehículo.

En que países estarei cuberto con este seguro?

O ámbito de protección para todas as coberturas, agás o Seguro Asistencia e o de Defensa Legal e Reclamación de Danos, será:

 • España
 • Estados sometidos ás regras da Sección Terceira do Regulamento Xeral do Consello de Oficinas Nacionais (Convenio Multilateral de Cobertura): Unión Europea, Suíza (Liechtenstein), Islandia, Noruega, Andorra, Croacia e Serbia
 • Estados sometidos ás regras da Sección Segunda do Regulamento Xeral do Consello de Oficinas Nacionais (Convenio Inter-Bureaux), para os cales cumprirá levar o Certificado Internacional de Seguro (Carta Verde) As coberturas Defensa criminal por accidente de circulación, Asistencia ao detido e Fianzas, Reclamación dos danos corporais, Reclamación de danos materiais e Insolvencia aplicaranse para motocicletas e turismos de uso particular, a todo o territorio nacional e resto de Europa. Con todo, as coberturas de Defensa xurídica e reclamación de danos só serán de aplicación no territorio español. As coberturas de Asistencia serán de aplicación só no caso de desprazamentos de duración inferior a tres meses.

Se teño un sinistro, cal é o prazo para notificalo?

O contratante do seguro, o asegurado ou o beneficiario deberanlle comunicar a ABANCA Seguros Generales a ocorrencia dun sinistro dentro do prazo máximo de sete días despois de coñecelo.

ABANCA Seguros Generales considerará que existe un sinistro por cada dano ou grupo de danos identificados como de accidentes ou sinistros diferentes, consonte as operacións de comprobación e verificación periciais.

Cal é a vixencia do seguro?

De forma xeral, o contrato é de duración anual e quedará tacitamente prorrogado por un ano máis e así no sucesivo, agás que algunha das partes solicitase a súa rescisión. Ambas as dúas partes poden opoñerse á prórroga do contrato mediante unha notificación escrita á outra parte, efectuada cunha antelación de dous meses para ABANCA Seguros Generales, e dun mes para o contratante.

A perda total do vehículo asegurado como consecuencia de danos, incendio ou roubo, supón a extinción do risco contratado, de maneira que as cotas non consumidas quedarán en poder de ABANCA Seguros Generales, que poderá deducir o importe correspondente ao importe pendente da indemnización por perda total.

Como funciona a opción ON-OFF do seguro?

Poderás desactivar e activar a protección de determinadas coberturas do Seguro de Coche ABANCA durante o período de vixencia do contrato, a través da app de banca móbil de ABANCA ou acudindo a calquera oficina de ABANCA.

Entenderase que o estado da cobertura é activo cando o contratante active o modo ON. Do mesmo xeito, o contratante poderá desactivar as coberturas baixo demanda do seu seguro pasando do modo ON ao modo OFF.

No caso de que se desactiven as coberturas do seguro, suspenderanse as coberturas garantidas no contrato ás 00:00 horas (GMT/UTC +1 HORA MADRID) do último día do mes en que se solicite a desactivación, de maneira que non se cubrirán os sinistros acontecidos desde ese momento.

Información legal deste seguro

Mediador: ABANCA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.L., operador de banca-seguros vinculado, con domicilio social en Avenida da Mariña 1, 4ª planta da Coruña, e provisto de CIF B-70049630, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, ao Tomo 3092, folio 73, folla C-38698 e no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co nº OV-0044. Con seguro de responsabilidad civil profesional e capacidade financeira necesaria esixidos pola normativa de distribución de seguros vixente. Consulta as aseguradoras coas que o mediador ten celebrado un contrato de axencia.

Aseguradora: ABANCA GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., con CIF A-14715270, inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Hoja C-47133, Tomo 3407 e Folio 9, con domicilio social en Avda. Linares Rivas, 30 - 3, A Coruña, 15005, A Coruña, con número de inscrición no Rexistro administrativo de entidades aseguradoras e reaseguradoras da DGSFP C0808.

Comercializadora: ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

E se queres máis información...

Podes consultar as condicións xerais deste seguro, que inclúe o detalle completo das coberturas, indemnizacións, e moito máis.